Lov na veštice na novosadskom FTN-u: uprava pokrenula disciplinske postupke protiv studenata zbog pokretanja peticije

Prošle jeseni pokrenuta je peticija u okviru koje su studenti tražili da im se izmeni predmetni profesor, što fakultet sada tumači kao „verbalni napad na profesora'', studentima „sudi'' već pet meseci, poziva ih na ročišta i preti kaznom udaljavanja sa fakulteta i do godinu dana.

Gotovo da je izlišno govoriti o tome da je novosadski Fakultet tehničkih nauka jedna od najvažnijih institucija u zemlji kada govorimo o računarskim naukama i njihovom potencijalu da pokrenu domaću privredu. Za studiranje na ovom fakultetu se iz godine u godinu prijavljuje sve više svršenih srednjoškolaca — svake godine prijave su sve bliže brojki od 3.000, a među tim prijavama najveće interesovanje vlada upravo za računarske i druge srodne nauke. Ovaj fakultet poznat je i po inicijativama poput uvođenja Data Science smera i uključivanja blockchaina u nastavu, a njegovi studenti osvajaju prestižne nagrade na međunarodnim takmičenjima.

S druge strane, još prošle jeseni smo pratili priču o tome kako je od ranije kontroverzan odnos FTN-a i kompanija u vlasništvu njegovih profesora ponovo oživeo. Tadašnji potezi uprave otvorili su pitanje da li je uticaj konkretno kompanije DMS na FTN-u sa jedne, počeo da se preliva i na ostale katedre. 

Neposredan povod za problematična dešavanja bila je peticija studenata prve generacije Data Science smera (tj. informacionog inženjeringa kako mu glasi zvaničan naziv), koji su uputili zahtev za promenu nastavnog profesora dr Aleksandra Kupusinca koji je, prema njihovim navodima, usko povezan sa kompanijom DMS. U isto vreme glas o tome da uprava sprečava angažovanje više profesora na određenim predmetima čuo se i sa nadležne Katedre za primenjene računarske nauke. Na kraju je ipak došlo do imenovanja novog šefa katedre i rukovodioca studijskog programa u skladu sa željama većine nastavnog osoblja katedre. I tako je sve zaličilo na miran epilog.

Međutim, najnovija dešavanja svedoče o tome da su se studenti zbog pokretanja peticije našli u nemilosti fakulteta. Naime, protiv studenata Dušana Uroševića koji je inicirao peticiju, fakultet je u aprilu pokrenuo disciplinski postupak u kom ga tereti za „verbalni napad na profesora A. Kupusinca” i težu povredu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata. Dva meseca nakon toga disciplinski postupak pokrenut je protiv još tri studenta informacionog inženjeringa — Alekse Milenovića, Vanje Draganića i Zorane Stamenković — za isto delo.

Od peticije do ročišta

U okviru peticije studenti su uputili dva zahteva. Prvi je bio direktan poziv Naučno-nastavnom veću fakulteta, prodekanu za nastavu i direktoru departmana za Računarstvo i automatiku da izmene predavača na predmetu Objektno programiranje, profesora dr Aleksandra Kupusinca, zbog njegovog, kako su naveli „neetičkog i neprofesionalnog ponašanja’’ (što su argumentovali time da im ovaj profesor kao učenicima u gimnaziji — koju su neki od potpisnika peticije pohađali — nije prenosio znanje kako se to od jednog nastavnika očekuje, kao i da je na časovima promovisao kompaniju Schneider Electric DMS i studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo). Drugi zahtev iz peticije ticao se odvojenog izvođenja nastave iz Objektnog programiranja u trećem semestru za studente Data Science smera i Primenjenog softveskog inženjerstva.

Prema svedočenju Dušana Uroševića (iz Zapisnika koji se nalazi u nastavku teksta), nakon što je 18. septembra prošle godine podneta onlajn peticija od studenata je zahtevano da fakultetu dostave odštampanu peticiju. Studenti su je i dostavili, ali u izmenjenom obliku — izostavljena je tačka 1. nakon sastanka sa nekoliko prodekana i predstavnika studentskog palamenta jer su studenti shvatili da se „na fakultetu ne može raspravljati o utiscima studenta koje su imali u prethodnom školovanju’’.

Bilo kako bilo, ni jedan od zahteva studenata nije prihvaćen. Umesto toga, 5. aprila ove godine uprava je donela odluku o pokretanju disciplinskog postupka protiv studenta Dušana Uroševića zbog iniciranja peticije na sajtu Change.org. koja, kako navode, „sadrži javno objavljeni verbalni napad na zaposlenog na Fakultetu’’ i predstavlja težu povredu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata, po Članu 4. Tačka 1.

Bezobziran odnos prema studentima i zaposlenima Fakulteta i to: nasilno ponašanje, fizički ili verbalni napad na studenta ili zaposlenog na Fakultetu, stavljanje u izgled primenu fizičke sile i sl.  

U tom smislu u Nacrtu prijave protiv Uroševića, iza koje stoji Dekanski kolegijum, obrazlaže se da:

On-line peticija nesumnjivo sadrži javno objavljeni verbalni napad na zaposlenog na Fakultetu od strane njenog autora studenta Dušana Uroševića, jer je zvanična Peticija koju je svojeručno potpisalo 37 studenata druge godine informacionog inženjeringa i predalo Fakultetu različita od sadržine on-line peticije, u tom smislu što ne sadrži nijedan navod koji se odnosi na prof. dr Aleksandra Kupusinca. Dakle, navodi iz tačke 1.) on-line peticije studenta Dušana Uroševića koji se odnose na prof. dr Aleksandra Kupusinca nisu sadržani u svojeručno potpisanoj Peticiji studenata, već studenti od Nastavno-naučnog veća Fakulteta jedino zahtevaju samostalno izvođenje predavanja na predmetu Objektno programiranje.

Uvidom u isti Nacrt vidi se da Dušanu za ovo delo, između ostalog, kao najteža, preti kazna isključenja iz svih nastavnih i ispitnih aktivnosti u trajanju do jedne godine. 

Odluka Dekanskog kolegijuma by Startit on Scribd

Nacrt Prijave Protiv Studen… by Startit on Scribd


Ovim povodom obratili smo se i PR službi FTN-a sa pitanjem na koji način je peticija „javno objavljeni verbalni napad na zaposlenog na Fakultetu’’ i za koje detalje iz peticije konkretno smatraju da su verbalni napad na profesora. Odgovori koje smo dobili, između ostalog, upućuju na to da se Dušan tereti i za nešto što su mediji objavili (sve odgovore koje smo dobili prema zahtevu fakulteta prenosimo u celosti):

Saglasno odredbi čl. 4. stav 1. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti pod težom povredom obaveza studenata smatra se i „verbalni napad na zaposlenog na Fakultetu” a što predstavlja i iznošenje uvredljivih i ničim argumentovnih uvreda i kvalifikacija na račun profesora Fakulteta, a što je u tački 1. Peticije navedeno. Činjenica da je sadržina Peticije objavljena u medijima je odgovor na pitanje šta to znači „javno objavljena”, a verbalni delikt je vređati konkretnog profesora kao profesora sa „neetičkim i neprofesionalnim ponašanjem” tim pre što kod dotičnog profesora nisu ni počela predavanja na kojim je trebalo da učestvuje sastavljač Peticije.

Iako se može napraviti argument da fakultet ima pravo da optuži studenta za verbalni napad na profesora jer je pokrenuo onlajn peticiju (koja je samim tim javna i može da škodi ugledu profesora i samog fakulteta), detalji vezani za ovaj slučaj dovode u pitanje ispravnost ovog postupka, potrebu za ovako radikalnom merom kažnjavanja i upućuju na protežiranje određenih zaposlenih. 

Najpre, vremenski okvir u kom se sve dešava odaje utisak da se radi o montiranom procesu. Odnosno, iz samog Nacrta prijave jasno je da je pre same odluke o tome da Uroševića optuže za napad na profesora od njega zatraženo da ukloni peticiju, što je on i učinio u januaru. Ispostavilo se da ovo nije bilo dovoljno, te je protiv Dušana ipak pokrenut pomenuti disciplinski postupak.

Kada govorimo o vremenskom okviru još važnije je imati na umu da je u trenutku kada je pokrenut postupak protiv Dušana, važio stari Pravilnik o disciplinskoj ogovornosti studenata koji je donela prethodna uprava, u kom je u Članu 6. koji definiše u kom roku je moguće pokrenuti disciplinski postupak stajala odrednica „u roku od 6 meseci”, što je u novom pravilniku zamenjeno sa „u roku od godinu dana”. Odnosno, stari Pravilnik je izmenjen 17. aprila, tek nakon pokretanja postupka protiv Dušana (9. april), pa deluje kao da je uprava požurila sa usvajanjem novog Pravilnika kako bi imala neki osnov da ga optuži iako je u trenutku donošenja odluke o pokretanju postupka već došlo do zastarenja (peticija je objavljena 15. septembra 2018. godine). 

Da situacija nije naivna svedoči i to što je Urošević angažovao advokata, Slavka Popivodu, koji ga zastupa u ovom višemesečnom postupku i upravo na pomenutom zastarenju temelji Dušanovu odbranu. Osim toga, kada smo ga upitali da li ima komantar na slučaj Popivoda je skrenuo pažnju na to da se postupak vodi traljavo („neblagovremeno dostavljanje dokumentacije’’, „neadekvatno vođenje zapisika’’…) i dodao:

Po zakonima ove države slučaj bi morao da se vodi po Pravilniku koji je važio kada je disciplinski postupak pokrenut. U krajnjem slučaju, pravo predviđa, čak i krivično pravo, uvek ono što je blaže za počinioca. Dakle, po svim normama bi trebalo da se raspravlja po starom pravilniku, a taj pravilnik je decidan u tome da je ovde u pitanju zastarelost.

S druge strane, Zakon o visokom obrazovanju predviđa rok od godinu dana za pokretanje disciplinskog postupka, što, naravno, ne zabranjuje svakom pojedinačnom fakultetu i visokoškolskoj ustanovi da predvidi i kraće rokove.

Odbrana by Startit on Scribd


Zatraživši od PR službe fakulteta da nas upute u to kako objašnjavaju promenu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata baš u trenutku kada je odluka o podnošenju prijave protiv studenta doneta dobili smo odgovor da se radi o dve nepovezane stvari:

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata je usaglašen za izmenama Zakona o visokom obrazovanju i izmenama Statuta Univerziteta u Novom Sadu, te nema nikakve veze sa pokretanjem disciplinskog postupka protiv studenata.

Kao što advokat Popivoda pominje da Zakon o visokom obrazovanju predviđa rok od godinu dana za pokretanje disciplinskog postupka, tako fakultet upućuje da Statut Univerziteta u Novom Sadu ima istu odredbu ali se ne osvrće na to da pravo predviđa uvek ono što je blaže za počinioca. Štaviše, služba za odnose sa javnošću krajnje zamršeno insistira na ispravnosti postupaka fakulteta, te na pitanje da li se procesuiranje sprovodi po novom Pravilniku koji je donesen tek pošto što je postupak pokrenut, naglašava kako je primenjen stari Pravilnik po svim tačkama osim one koja se tiče roka u kom je moguće pokrenuti disciplinski postupak:

Studenti su procesuirani na osnovu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata koji je važio u vreme učinjene povrede obaveza studenata koje im se stavlja na teret sem čl.6. Pravilnika koji je saglasno odredbama čl. 138 stav 4. u vezi sa članom 196 stav 3. Statuta Univerziteta u Novom Sadu prestao da važi. Donošenjem Statuta Univerziteta u Novom Sadu koji je stupio na snagu dana 16.03.2018. godine, radi usaglašavanja istog sa Zakonom o visokom obrazovanju, članom 196 stav 3. predviđeno je da će se odredbe opštih akata Univerziteta i visokoškolnih jedinica koje su primenjivane do stupanja na snagu ovog Statuta, a nisu sa njim u suprotnosti, primenjivati sve do donošenja opštih akata na osnovu ovog Statuta.

Kako je član 6. Pravilnika u suprotnosti sa članom 138 stav 4, Statuta, a kojim odredbama su regulisani rokovi za pokretanje disciplinskog postupka, tada je potrebno primeniti odredbe Statuta, kako je i postupljeno.

Da ne bismo sud o ovome tražili isključivo od odbrane, obratili smo se advokatu Igoru Radosavljeviću iz Zajedničke advokatske kancelarije Radosavljević Brkić ne bi li nam neko sa strane pravno protumačio situaciju. U tom smislu, Radosavljević naglašava da:

Zakon o visokom obrazovanju i Statut UNS propisuju u čl. 108. stav 3. odnosno čl. 138. stav 4. Statuta da se disciplinski postupci protiv studenata za povredu obaveze mogu pokrenuti u roku od tri meseca od dana saznanja za povredu i učinioca (subjektivni rok). S obzirom na to da su organima fakulteta navodna povreda i učinioci bili poznati neposredno po samom izvršenju u septembru 2018. godine, a da je disciplinski postupak pokrenut tek nakon proteka više od šest meseci u aprilu 2019. godine, nesumnjivo može zaključiti da je subjektivni rok za pokretanje ovog postupka prošao, te se isti nije mogao pokrenuti protekom subjektivnog roka od tri meseca od dana saznanja za učinjenu navodnu povredu i učinioce.

Osim ovoga, advokat Radosavljević ukazuje i na neke propuste koje je fakultet napravio:

Važno je napomenuti da Statut UNS jasno propisuje da su visokoškolske jedinice u obavezi da sve svoje opšte akte, kojima se uređuju pitanja zakonskih i statutarnih odredbi, usaglasiti u roku od šest meseci od dana donošenja Statuta, a što ovde nije učinjeno. Konkretno Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata nije usklađen sa Statutom više od godinu dana. Iz ove činjenice proizlazi da je u vreme učinjene navodne povrede i dalje na pravnoj snazi bio stari Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, a po kom se ovakvi postupci ne mogu pokrenuti, niti voditi protekom subjektivnog roka od tri meseca, odnosno objektivnog roka od šest meseci. Fakultet po Zakonu i Statutu nije imao pravo da pokrene ove postupke s obzirom na činjenicu da je protekao subjektivni rok od tri meseca, kao i objektivni rok od šest meseci koji se primenjuje u ovoj situaciji, imajući u vidu sukob vremenskog važenja akata.

Pored gore navedenog, naglašavamo da je peticija Ustavom zagarantovano pravo na osnovu čl. 56  Ustava Republike Srbije, te da niko ne može da trpi štetne posledice za stavove iznete u podnetoj peticiji, osim naravno ako je time učinjeno krivično delo, a što ovde nikako nije slučaj, što i sam fakultet ne tvrdi. 

Na sve to, menjanje Pravilnika još više liči na predumišljaj kada se uporedi tekst starog i novog. Osim već pomenutog Člana 6, u odnosu na stari u novom su mahom pooštrene kazne, ubačeni novi prekršaji, drugačije je definisano ko vodi disciplinske postupke i dodate su odrednice po kojima se konačna odluka o postupku objavljuje na oglasnoj tabli fakulteta, upisuje u indeks, matičnu knjigu, dodatak diplomi i ispisnicu, kao i na druge načine (čitanjem odluke na časovima nastave ili na zborovima studenata, objavljivanjem u fakultetskoj štampi ili na sajtu fakulteta i sl.). Osim što iz ovoga deluje da postoji namera o stavljanju studenata na „stub srama’’, iz retorike koja se koristi u tekstu Nacrta prijave čini se da nije dozvoljeno ni bilo kakvo preispitivanje načina rada ove institucije:

Imajući u vidu da je Fakultet tehničkih nauka znanjem i radom svojih nastavnika i diplomiranih studenata zaslužio mesto u društvu najboljih, ovakav postupak javnog verbalnog napada na profesora od strane studenta, je ujedno napad na ugled Fakulteta i mora biti sankcionisan kako zbog samog studenta, tako i zbog ostalih studenata koji studiraju ili će studirati na ovom Fakultetu.

Pri tome, na ovaj način izražen stav jedne obrazovne institucije zabrinjava u najmanju ruku i zbog toga što je Zakonom o visokom obrazovanju studentima zagarantovano pravo na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja, kao i na učešće u upravljanju i odlučivanju posebno u vezi sa pitanjima koja se odnose na kvalitet nastave.

Bez obzira na sve, Dušan je mesec dana nakon podnošenja prijave pozvan na usmenu raspravu u disciplinskom postupku. (U vreme nastanka ovog teksta održano je ukupno tri ročišta, odnosno rasprave.) Iz zapisnika sa ročišta jasno je da fakultet pokušava da ispita Dušanovo učešće u pisanju peticije, ali se čini i da namerava da nađe navodnog nalogodavca tj. nekoga ko je studente nagovorio da pokrenu peticiju. Konkretno, Uroševiću su upućivana pitanja o tome kako je krenula inicijativa, ko je bio prisutan pri sastavljanju peticije, ko ju je sastavio, da li je pre kreiranja peticije bilo kontakata sa drugim profesorima sa fakulteta…

Zapisnik disciplinski Uroše… by Startit on Scribd


Nakon što je Dušan tom prilikom naveo da je peticiju sastavio sa još pet kolega (od kojih nisu svi bili među potpisnicima), uprava je u julu donela još jednu odluku o pokretanju istog disciplinskog postupka i to protiv studenata Alekse Milenovića, Vanje Draganića i Zorane Stamenković. (Nacrt prijave je uklonjen sa sajta fakulteta u toku nastanka ovog teksta, pa je u prilogu keširana verzija dokumenta.)

Odluka Dekanskog Kolegijuma… by Startit on Scribd

Disciplinski postupak 2 by Startit on Scribd


Osim formalnih optužbi, Uprava je prethodno pozivala ove studente na ročište kao svedoke u postupku protiv Dušana (dok profesor Kupusinac ni jednom nije pozvan da svedoči). Milenoviću, Draganiću i Stamenkovićevoj se sada u Rešenju o pokretanju disciplinskog postupka spočitava i to što se nisu odazvali na pozive da svedoče, iako oni nisu bili u bilo kakvoj obavezi da to urade. Pored toga što nisu svedočili, ovim studentima se zamera i što se nisu odazvali na poziv da se pismeno izjasne o njihovom učešću u kreiranju sadržaja peticije koji im je fakultet dostavio poštom.

Saga se nastavlja…

Tako je fakultet od jula nastavio potragu za krivcima, čime je potcrtana poruka kako je zabranjeno pisati peticije, iskazivati javno mišljenje o radu fakulteta i dovoditi u pitanje kvalitet nastave. Da se na studente vrši specifična vrsta pritiska govori i već pomenuta činjenica da im je fakultet naložio da popune pisane izjave u kojima se od njih traži da odgovore na konkretna pitanja, pa se nagađanja da Uprava fakulteta traži krivca čini opravdana. Konkretno, neka od tih pitanja su: 

 • Da li vam je poznata sadržina peticije objavljene na sajtu? 
 • Da li vam je poznata sadržina peticije predate fakultetu? 
 • Da li vam je profesor Aleksandar Kupusinac predavao u gimnaziji J. J. Zmaj? 
 • Ako vam je profesor Kupusinac predavao u gimnaziji, koji je predmet bio u pitanju? 
 • Ako vam je predavao u gimnaziji, da li ste i kad podneli zahtev ili peticiju ili učestvovali u pokretanju zahteva ili peticije u kojoj iznosite nezadovoljstvo izvođenjem nastave od strane profesora? 
 • Na koji način i od koga ste kao student prve godine FTN-a saznali da će vam profesor Kupusinac predavati predmet Objektno programiranje? 
 • Na koji način, kada i od koga ste saznali da će nastavu navedenog predmeta profesor Kupusinac držati objedinjeno? 
 • Od koga i kada ste saznali da nastava na predmetu Objektno programiranje neće biti zadovoljavajuća?

Pisana izjava by Startit on Scribd


Uvid u ova pitanja jasno upućuje na to da fakultet traži od studenata da potkazuju jedni druge, ali i sve one koji bi eventualno mogli da imaju bilo kakve veze sa peticijom. Na slično upućuje i Popivoda koji napominje da ovakva forma ne predstavlja izjavu pre svega zato što se radi o unapred pripremljenim i vrlo sugestivnim pitanjima. 

To svakako nije uobičajna praksa, niti je predviđeno pravilnikom. Zamisao je da kada dobiju pisane izjave donesu odluku da li ima prostora da se pokreće postupak. I nakon što je doneto rešenje o vođenju postupka fakultet je od studenata ponovo tražio da popune pisane izjave. 

Pošto je optužio i Dušana i njegove kolege, fakultet je naknadno doneo rešenje po kom se objedinjuju postupci. (Ovo rešenje je takođe uklonjeno sa sajta fakulteta pa se u prilogu nalazi njegova keširana verzija.) Trenutno se čeka na sledeće ročište, a iz onoga što se desilo do sada svakako je moguće zaključiti da, uprkos pritiscima, fakultet nije uspeo da okrene studente jedne protiv drugih, ali i da neće odustati od svojih namera.

Objedinjenje by Startit on Scribd


Na sve ovo, posebno je zabrinjavajuće to što se zaposlenima na fakultetu sugeriše da svaki nastup u medijima najave Upravi. Konkretno, komentare na nastalu situaciju na FTN-u pokušali smo da dobijemo iz različitih izvora sa fakulteta, a sve što smo uspeli da dobijemo je dokument u kome se i nastavnom i nenastavnom osoblju fakulteta od strane dekana nalaže da moraju da prijave svako nastupanje u medijima, čime je snažno implicirano da razgovori zaposlenih sa predstavnicima medija nisu poželjni. 

Obavestenje – zabrana by Startit on Scribd


Osim zabrane, nije zanemarljivo ni to što su se među pitanjima u pisanoj izjavi pojavila i ona „Da li znate ko je, kada i na koji način navode on-line peticije dostavio Startitu i Novosadskom informativnom portalu 021?’’ i „Da li ste vi učestvovali u tome i na koji način?’’

Koja se poruka šalje mladima koji misle svojom glavom?

Iako sve ovo ne mora nužno da znači da se uprava okomila na studente iz zadnjih namera, njeni postupci definitivno ostavljaju prostor za preispitivanje i otvaraju pitanje šta studenti mogu da očekuju kada prijavu protiv njih pokreće uprava, a o krivici odlučuje disciplinska komisija sastavljena od zaposlenih na fakultetu.

Međutim, i ako se uzme u obzir da su svi članovi komisije objektivni, i dalje se u priču uvlači crv sumnje. Insistiranje na otkrivanju svih „počinilaca’’, potraga za „nalogodavcem’’ i metode kojima fakultet pribegava dovode u pitanje koliko oni na rukovodećim pozicijama rade u interesu studenata i industrije, a koliko na tome da po svaku cenu zaštite profesora Kupusinca od „verbalnog napada’’ od strane studenata. 

(Treba imati u vidu da je u vreme pokretanja peticije, između ostalog, bilo uzburkano na Katedri za primenjene računarske nauke u okviru koje je i Data Science smer na kom četvoro optuženih studira, te se tada spekulisalo da su zaposleni izabrali šefa katedre koji nije po volji dekanu. Kako nezvanično saznajemo, i ovih dana vladaju nemiri na samoj katedri.)

Ipak, čak i da studenti jesu nagovoreni da pokrenu peticiju, opšti je utisak da se na ovakav način interne razmirice rešavaju preko leđa studenata. I to studenata za primer koji u svoje indekse upisuju samo najbolje ocene. Ovakav tretman onih koji imaju potencijal da postanu mladi naučnici i u široj slici daju doprinos čitavoj industriji, krajnje povoljno utiče na trend odlazaka domaćih naučnika iz zemlje.

Umesto ohrabrivanja studenata da razmišljaju svojom glavom i preispituju svet oko sebe, potezima koje povlači fakultet šalje se poruka da čovek ne treba da ima svoje mišljenje, a još manje da ga iskazuje, te da ne treba praviti pametne već poslušne ljude. I to ljude koji treba da ispoljavaju najružnije osobine ukoliko je to u službi neke interesne grupe.

Povrh svega, dešavanja iz prethodnih pet meseci deluju kao da postoji namera da se ovi mladi ljudi što više zbune i zastraše i da im se da do znanja da nikakva inicijativa ne sme da postoji, da ne smeju da utiču na sistem studiranja i izbor profesora, što je snažna indikacija da se ovde radi o poremećenim vrednostima.

Drugim rečima, kako se radi o fakultetu koji školuje najviše IT kadra u Srbiji, nesumnjivo je značajno negovanje zdravih odnosa i kvaliteta nastave na ovoj instituciji — nasuprot stvaranju atmosfere straha i krajnje netipičnih situacija za akademsku zajednicu kao što je ona u kojoj student mora da angažuje advokata da bi se branio od fakulteta.  


Kako u inicijalnoj verziji teksta nije bilo targetirano svih pet pitanja koja su postavljena fakultetu i njihovi odgovori, predstavnici ove ustanove su nam se javili sa zahtevom da objavimo i preostala pitanja i odgovore, te ih naknadno objavljujemo u obliku u kom su nam dostavljeni.

Odgovori – Startit by Startit on Scribd

Predstavljamo poslodavca
3lateral-logo-1.png

3Lateral

Multidisciplinary team creating digital excellence

3Lateral develops innovative technologies enabling digitization of human motion and appearance at unprecedented level of realism. Our mission is to evolve through exploring abstract landscapes of art and science, exciting new technologies and, most importantly, through nurturing continuous multi-disciplinary communication and company values among our team members.

Sanja Vatić

 • Tuesday, 3. September 2019.

  Sta mozemo da uradimo po ovom pitanju? Savet?
  Dosta mi je vise da slazemo ramenima i govorimo ‘nista me vise ne cudi kod ove vlasti’.

 • Wednesday, 4. September 2019.

  Sramota….

 • Monday, 9. September 2019.

  Kako šta. Opšta blokada fakulteta i zahtev da se nestručni stranački kadrovi odmah smene. A ko preti studentima da dobije otkaz i zabranu bavljenja obrazovanjem.
  Fakulteti pripadaju studentina bez kojih ih i ne bi bilo a ne stranačkim i ridbinskim uhljebima kojih je i previše na skoro svim fakultetima.
  Gospodo studenti. Jeste li zaboravili tokom burne istorije Srbije odakle uvek kreće pobuna i nezadovoljstvo?

 • Monday, 9. September 2019.

  Ovo da nije tužno bilo bi smešno. Strašno kako pomenuti Fakultet bez imalo oklevanja krši zakon države u kojoj se nalazi…

 • Šta ti je na umu?
  Dodaj komentar · Pravila diskusije

 • Unesite termine za pretragu