Nakon što je Vlada ovog meseca usvojila Nacrt zakona o porezu na dobit pravnih lica u kom je predložen niz poreskih olakšica za IT sektor, slična praksa se može videti i u novom predlogu Zakona o porezu na dohodak građana.

Dva člana koja su izmenjena odnosno dodata, usmerena su na to da podstaknu poslodavce da ulažu u poboljšanje stila života zaposlenih, kao i na blaže oporezivanje prihoda od intelektualne svojine što se oslanja na već pomenuti Zakon o porezu na dobit.

Oslobođenje izdataka za rekreaciju zaposlenih

Novim članom 18a predviđeno je oslobođenje izdataka za rekreaciju zaposlenih od poreza na zarade:

Ne plaća se porez na zarade na izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekraciju zaposlenih na radnom mestu (izdaci za izgradnju i/li nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu), naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih odnosno zaposlenih i poslodavca.

Dodatni uslovi pod kojima je moguće ostvariti poresko oslobođenje, podrazumevaju da “izdaci moraju biti zasnovani na aktima poslodavca”, kao i da se svim zaposlenima obezbeđuje rekreacija pod istim uslovima, dok se eventualne razlike moraju potkrepiti medicinskom dokumentacijom.

Blaže oporezivanje dobitaka od prodaje prava intelektualne svojine

Član 35, oslanja se na izmene u Nacrtu zakona o porezu na dobit pravnih lica. Budući da je Članom 35 ujednačen je poreski tretman kapitalnih dobitaka koji ostvaruju obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti sa poreskim tretmanom kapitalnih dobitaka koji ostvaruju obveznici poreza na dobit pravnih lica, poreski podsticaji predloženi u Zakonu o porezu na dobit, prenose se i na porez na prihod od samostalne delatnosti.

Kako je to definisano članom 30 u Nacrtu zakona o porezu na dobit pravnih lica, 80% kapitalnog dobitka ostvarenog otuđenjem prava intelektualne svojine se oslobađa oporezivanja, a ista mera sada važi i za kapitalne dobitke koje ostvaruju obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti.

Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana usvojen je na sednici Vlade 22. novembra i trenutno je u skupštinskoj proceduri tako da se očekuje da bude usvojen do kraja godine.