Update: Vlada Srbije je na sednici 20. novembra usvojila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U Nacrtu je predložen niz novih mera i ukidanja postojećih od kojih su neke relevantne za IT kompanije i startape. Većina mera se odnosi na poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji bave istraživanjem i razvojem, a predviđene su i poreske olakšice za privredna društva koja investiraju u startape.

Zakon je ušao u skupštinsku proceduru tako da se očekuje da će uskoro biti usvojen. Naravno, na korist za IT kompanije i startape će direktnog uticaja imati to kako će se ove mere primenjivati u praksi i koliko će procedura korišćenja ovih olakšica biti jednostavna za male kompanije koje posluju u Srbiji.

R&D odbitak

Prema Članu 22g novog zakona, obvezniku se omogućava da mu troškovi istraživanja i razvoja koje vrši u Srbiji, budu priznati kao rashod za potrebe poreza na dobit u dvostrukom iznosu. U pitanju su svi troškovi koji su povezani sa projektom istraživanja i razvoja: troškovi zarada, materijala, nabavke nematerijalnih i materijalnih sredstava, zakupa materijala, savetodavnih usluga, troškovi zaštite prava intelektualne svojine, troškovi amortizacije.

Predlog zakona definiše istraživanje i razvoj na sledeći način:

Istraživanjem se smatra originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, a razvojem primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih, značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Poseban poreski tretman prihoda od intelektualne svojine

U Zakon je dodat i član 25b, koji predviđa umanjenje poreske osnovice za 80% prihoda ostvarenog po osnovu “naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava”.

Kvalifikovani prihod se izuzima iz poreske osnovice, umanjen za iznos ukupnih istorijskih ili tekućih poreski priznatih rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Obveznik je dužan da ove prihode posebno prikaže u svom poreskom bilansu, kao i da pripremi i na zahtev poreske uprave dostavi posebnu dokumentaciju na način i u obliku koji propiše ministar finansija.

Poreska olakšica za ulaganje u novoosnovane startape

Novi član, 50j, ima za cilj da startapima olakša pristup kapitalu, kao i da drugim privrednim društvima olakša investiranje u startape. Predložena izmena nalaže da se obvezniku koji uloži u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 30% uložene sume (sa ograničenjem na 100 miliona dinara poreskog kredita).

Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta).

Uz to je propisano pet dodatnih uslova koje privredno društvo mora da ispunjava kako bi se kvalifikovalo kao novoosnovano inovaciono privredno društvo, koje možete pogledati u nacrtu zakona.

Priznavanje troškova marketinga u punom iznosu

Problem o kom smo već pisali, da se za svaki dinar uložen u reklamu i propagandu koji pređe 10 odsto od bruto prihoda te godine, plaća  kao da je dobit, biće rešen ukoliko novi Nacrt zakona bude usvojen u trenutnom obliku.

Naime, deo člana 15 Zakona o porezu na dobit koji se odnosi na izdatke za reklamu i propagandu, biće u potpunosti izbačen i troškovi marketinga će se priznavati u punom iznosu.

Kompletan predlog i druga dokumenta u vezi sa Zakonom možete videti na sajtu Vlade.