Najčitaniji tekst na našem sajtu, i svakako jedan od najkorisnijih za novopečenog preduzetnika je Kako osnovati firmu u Srbiji: Preduzetnik i DOO.

Nakon njega donosimo nastavak koji će da vam pojasni šta se dešava nakon registracije firme i kako da se prijavite kod nadležne Poreske uprave.

Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, izrade pečata i otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci po izboru, preostalo je da se prijavite kod nadležne Poreske uprave u propisanom zakonskom roku.

Prema članu 64 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012) poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Nadležnost Poreske uprave se određuje prema poslovnom sedištu poreskog obveznika.

Na sajtu Poreske uprave možete pronaći adresar filijala Poreske uprave: http://www.poreskauprava.gov.rs/index.jsp?page=onama/adresar.html&merge23=yes

U filijali Poreske uprave nadležni inspektor ili referent se određuje prema:

Poreska uprava slanjem Poziva/Zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku kancelarijske kontrole, na adresu poslovnog sedišta obaveštava poreskog obveznika da u roku od 5 dana od dana prijema Poziva/Zahteva dostavi tražena dokumenta.

U dosta slučajeva praksa je pokazala, da Poziv od strane Poreske uprave poreski obveznik dobije sa zakašnjenjem ili ga ne dobije, što dovodi poreskog obveznika u problem jer nije u mogućnosti da u propisanom roku dostavi poresku prijavu.

S toga najsigurnije bi bilo da se sami obratite nadležnoj Poreskoj upravi, da potražite svog inspektora i preuzmete Poziv za dostavljanje dokumentacije. Odlazak u Poresku upravu i preuzimanje Poziva za dostavu dokumentacije može uraditi zakonski zastupnik ili drugo lice sa ovlašćenjem.

Zavisno od oblika organizovanja poreskog obveznika Poziv/Zahtev za dostavljanje dokumentacije i informacija od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku kancelarijske kontrole spisak dokumenata koje treba dostaviti se razlukuje:

Privredna društva

 1. Rešenje iz APR-a o registraciji (fotokopija)
 2. PIB (fotokopija)
 3. Poreska prijava PDP (2 primerka u originalu)
 4. Overu potpisa – Obrazac OP (fotokopija)
 5. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, vlasnički list ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija)
 6. Ugovor sa bankom o vođenju poslovnog računa i karton deponovanih potpisa (fotokopija)
 7. Podatke o ovlašćenom knjigovođi/računovođi ili Ugovor o pružanju usluga
 8. Za osnivača privrednog društva – ako je zasnovao radni odnos u privrednom društvu Ugovor o radu i Prijava na obavezo socijalno osiguranje (Obrazac M-1), ako je osnivač privrednog društva zaposlen kod drugog poslodavca dostaviti dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija).

Preduzetnik

 1. Rešenje iz APR-a o registraciji (fotokopija)
 2. PIB (fotokopija)
 3. Poreska prijava PPDG-1 (2 primerka u originalu)
 4. Overu potpisa – Obrazac OP (fotokopija)
 5. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, vlasnički list ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija)
 6. Ugovor sa bankom o vođenju poslovnog računa i karton deponovanih potpisa (fotokopija)
 7. Podatke o ovlašćenom knjigovođi/računovođi ili Ugovor o pružanju usluga
 8. Za preduzetnika – ako je registrovao preduzetničku delatnost kao osnovnu delatnost dostavlja Prijavu na obavezo socijalno osiguranje (Obrazac M-1), ako je preduzetničku delatnost registrovao iz radnog odnosa dostaviti dokaz da je u radnom odnosu kod drugog poslodavca (fotokopija)
 9. Zahtev za paušalno oporezivanje

Za popunjavanje navedenih poreskih prijava (PDP i PPDG-1) bilo bi poželjno da  angažujete profesionalnog računovođe. Pored unošenja osnovnih podataka o poreskom obvezniku (naziv poreskog obveznika, adresa sedišta, kontakt telefoni, PIB, matični broj, broj tekućeg računa u poslovnoj banci, datum početka obavljanja delatnosti) neophodno je popuniti kategorije koje se odnose na procenu prihoda i rashoda i primeniti odgovarajuću poresku stopu što se razlikuje u zavisnosti od oblika organizovanja poreskog obveznika. Popunjavanjem poreske prijave se određuje visina akontacije poreza koju ćete biti dužni plaćati u narednom periodu. Iz tog razloga bilo bi poželjno posavetovati se sa licem koje poznaje zakonske propise i ustaljenu praksu.

Ako je osnivač privrednog društva drugo pravno lice (rezident ili nerezident) bilo bi poželjno konsultovati poreskog inspektora šta u tom slučaju dostaviti od dokumenata. Praksa je pokazala da inspektori u tim slučajevima ne traže dokumenta za osnivača, već da se dostave ista dokumenta ali koja se odnose na zakonskog zastupnika (direktora). Takođe konsultovati poreskog inspektora u slučaju da je osnivač ili zakonski zastupnik fizičko lice nerezident.

Članom 40 Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, bt. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 –ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US i 8/2013 – usklađeni din. izn.) propisano je u kojim slučajevima poreski obveznici imaju pravo da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje.

Prilikom predaje Zahteva za paušalno oporezivanje potrebno je voditi računa o roku u kome se mora dostaviti nadležnom poreskom organu.

Prema članu 42 Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, bt. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 –ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US i 8/2013 – usklađeni din. izn.) zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje prisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Zahtev se može napisati u slobodnoj formi na memorandumu ili u poreskoj prijavi u polju 10. Napomena poreskog obveznika.

Prijava na PIO fond i RFZO

Prijava vlasnika i zaposlenih se vrši jedinstvenim obracem M (M-a druga strana M Obrasca) – Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osigurane. Prijavu možete izvršiti na šalteru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) ili na šalteru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), potpuno je svejedno. Ako se odlučite da prijavu izvršite u PIO fondu, svakako ćete morati otići i do RFZO kako biste preuzeli zdravstvenu knjižicu. Iz tog razlog, jednostavnije je prijavu izvršiti na šalteru RFZO gde ćete preuzeti i zdravstvenu knjižicu i sebi uštedeti vreme. Rok za prijavu je 8 dana od datuma početka osiguranja.

Prilikom prijave vlasnika ili prvog zaposlenog u RFZO, potrebno je popuniti i dostaviti OPD obrazac – Prijava, Promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje uz prateću dokumentaciju.

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete pronaći adresar filijala sa ispostavama kao i potrebne obrasce (M, M-a i OPD).

http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu

http://www.rfzo.rs/index.php/obrasci

Da li treba angažovati računovođu?

Zakonski zastupnici privrednih društava i preduzetnici, često imaju dilemu kakve su njihove obaveze i dužnosti vezane za vrstu i način vođenja poslovnih knjiga.

Privredna društva i preduzetnici, koji imaju obavezu vođenja knjiga po principu prostog ili dvojnog knjigovodstva, vođenje knjiga treba da povere profesionalnom računovođi kojeg će primiti u radni odnos ili da sklope Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga sa privrednim društvom ili agencijom koja će uz poznavanje i primenu zakonskih propisa vršiti taj posao za njih.

Preduzetnik koji ima status paušalno oporezovanog poreskog obveznika u obavezi je da vodi KPO knjigu i nije neophodno da ima angažovanog računovođu.

Računovodstveni poslovi u okviru Vašeg celokupnog poslovanja su deo platforme na osnovu koje ćete vršiti poslovne analize, donositi poslovne zaključke i praviti poslovne planove.

Prilikom odabira računovođe ili drugog pravnog lica, koje će te poslove obavljati za vas, trebalo bi da povedete računa koga angažujete:

Na tržištu postoje lica koja nude svoje usluge po veoma pristupačnim iznosima, može se čak reći i po nerealno niskim cenama, ali u takvim situacijama se može dogoditi da angažujete lice koje ne poseduje sertifikat za obavljanje tih poslova, nema registovanu delatnost, ugovorene sastanke obavlja u prostorijama lokalnih restorana, ne prati tehnološke novine, ili što bi bilo najopasnije za Vaše poslovanje ne prati promene zakonskih propisa što bi Vas moglo dovesti u zabludu ili kršenje istih.

Prilikom izbora računovođe od velike pomoći bi bila preporuka nekog Vašeg prijatelja ili poslovnog partnera.

Profesionalni računovođa, sa kojim zaključite Ugovor o pružanju usluga, pored obavljanja osnovnog posla, bi trebalo da Vas posavetuje i da odgovore na vaša pitanja koja se postavljaju na početku poslovanja:

Odgovore na ova i slična pitanja, možete dobiti od profesionalnog računovođe koji prati zakonske propise i ima iskustvo u radu.