Kako osnovati firmu u Srbiji: Prijava kod poreske uprave

Najčitaniji tekst na našem sajtu, i svakako jedan od najkorisnijih za novopečenog preduzetnika je Kako osnovati firmu u Srbiji: Preduzetnik i DOO. Nakon njega donosimo nastavak koji će da vam pojasni šta se dešava nakon registracije firme i kako da se prijavite kod nadležne Poreske uprave. Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, izrade pečata i

Nevena Bajić
21/10/2013

Najčitaniji tekst na našem sajtu, i svakako jedan od najkorisnijih za novopečenog preduzetnika je Kako osnovati firmu u Srbiji: Preduzetnik i DOO.

Nakon njega donosimo nastavak koji će da vam pojasni šta se dešava nakon registracije firme i kako da se prijavite kod nadležne Poreske uprave.

Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, izrade pečata i otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci po izboru, preostalo je da se prijavite kod nadležne Poreske uprave u propisanom zakonskom roku.

Prema članu 64 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012) poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Nadležnost Poreske uprave se određuje prema poslovnom sedištu poreskog obveznika.

Na sajtu Poreske uprave možete pronaći adresar filijala Poreske uprave: http://www.poreskauprava.gov.rs/index.jsp?page=onama/adresar.html&merge23=yes

U filijali Poreske uprave nadležni inspektor ili referent se određuje prema:

Poreska uprava slanjem Poziva/Zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku kancelarijske kontrole, na adresu poslovnog sedišta obaveštava poreskog obveznika da u roku od 5 dana od dana prijema Poziva/Zahteva dostavi tražena dokumenta.

U dosta slučajeva praksa je pokazala, da Poziv od strane Poreske uprave poreski obveznik dobije sa zakašnjenjem ili ga ne dobije, što dovodi poreskog obveznika u problem jer nije u mogućnosti da u propisanom roku dostavi poresku prijavu.

S toga najsigurnije bi bilo da se sami obratite nadležnoj Poreskoj upravi, da potražite svog inspektora i preuzmete Poziv za dostavljanje dokumentacije. Odlazak u Poresku upravu i preuzimanje Poziva za dostavu dokumentacije može uraditi zakonski zastupnik ili drugo lice sa ovlašćenjem.

Zavisno od oblika organizovanja poreskog obveznika Poziv/Zahtev za dostavljanje dokumentacije i informacija od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku kancelarijske kontrole spisak dokumenata koje treba dostaviti se razlukuje:

Privredna društva

 1. Rešenje iz APR-a o registraciji (fotokopija)
 2. PIB (fotokopija)
 3. Poreska prijava PDP (2 primerka u originalu)
 4. Overu potpisa – Obrazac OP (fotokopija)
 5. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, vlasnički list ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija)
 6. Ugovor sa bankom o vođenju poslovnog računa i karton deponovanih potpisa (fotokopija)
 7. Podatke o ovlašćenom knjigovođi/računovođi ili Ugovor o pružanju usluga
 8. Za osnivača privrednog društva – ako je zasnovao radni odnos u privrednom društvu Ugovor o radu i Prijava na obavezo socijalno osiguranje (Obrazac M-1), ako je osnivač privrednog društva zaposlen kod drugog poslodavca dostaviti dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija).

Preduzetnik

 1. Rešenje iz APR-a o registraciji (fotokopija)
 2. PIB (fotokopija)
 3. Poreska prijava PPDG-1 (2 primerka u originalu)
 4. Overu potpisa – Obrazac OP (fotokopija)
 5. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, vlasnički list ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija)
 6. Ugovor sa bankom o vođenju poslovnog računa i karton deponovanih potpisa (fotokopija)
 7. Podatke o ovlašćenom knjigovođi/računovođi ili Ugovor o pružanju usluga
 8. Za preduzetnika – ako je registrovao preduzetničku delatnost kao osnovnu delatnost dostavlja Prijavu na obavezo socijalno osiguranje (Obrazac M-1), ako je preduzetničku delatnost registrovao iz radnog odnosa dostaviti dokaz da je u radnom odnosu kod drugog poslodavca (fotokopija)
 9. Zahtev za paušalno oporezivanje

Za popunjavanje navedenih poreskih prijava (PDP i PPDG-1) bilo bi poželjno da  angažujete profesionalnog računovođe. Pored unošenja osnovnih podataka o poreskom obvezniku (naziv poreskog obveznika, adresa sedišta, kontakt telefoni, PIB, matični broj, broj tekućeg računa u poslovnoj banci, datum početka obavljanja delatnosti) neophodno je popuniti kategorije koje se odnose na procenu prihoda i rashoda i primeniti odgovarajuću poresku stopu što se razlikuje u zavisnosti od oblika organizovanja poreskog obveznika. Popunjavanjem poreske prijave se određuje visina akontacije poreza koju ćete biti dužni plaćati u narednom periodu. Iz tog razloga bilo bi poželjno posavetovati se sa licem koje poznaje zakonske propise i ustaljenu praksu.

Ako je osnivač privrednog društva drugo pravno lice (rezident ili nerezident) bilo bi poželjno konsultovati poreskog inspektora šta u tom slučaju dostaviti od dokumenata. Praksa je pokazala da inspektori u tim slučajevima ne traže dokumenta za osnivača, već da se dostave ista dokumenta ali koja se odnose na zakonskog zastupnika (direktora). Takođe konsultovati poreskog inspektora u slučaju da je osnivač ili zakonski zastupnik fizičko lice nerezident.

Članom 40 Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, bt. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 –ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US i 8/2013 – usklađeni din. izn.) propisano je u kojim slučajevima poreski obveznici imaju pravo da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje.

Prilikom predaje Zahteva za paušalno oporezivanje potrebno je voditi računa o roku u kome se mora dostaviti nadležnom poreskom organu.

Prema članu 42 Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, bt. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 –ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US i 8/2013 – usklađeni din. izn.) zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje prisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Zahtev se može napisati u slobodnoj formi na memorandumu ili u poreskoj prijavi u polju 10. Napomena poreskog obveznika.

Prijava na PIO fond i RFZO

Prijava vlasnika i zaposlenih se vrši jedinstvenim obracem M (M-a druga strana M Obrasca) – Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osigurane. Prijavu možete izvršiti na šalteru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) ili na šalteru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), potpuno je svejedno. Ako se odlučite da prijavu izvršite u PIO fondu, svakako ćete morati otići i do RFZO kako biste preuzeli zdravstvenu knjižicu. Iz tog razlog, jednostavnije je prijavu izvršiti na šalteru RFZO gde ćete preuzeti i zdravstvenu knjižicu i sebi uštedeti vreme. Rok za prijavu je 8 dana od datuma početka osiguranja.

Prilikom prijave vlasnika ili prvog zaposlenog u RFZO, potrebno je popuniti i dostaviti OPD obrazac – Prijava, Promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje uz prateću dokumentaciju.

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete pronaći adresar filijala sa ispostavama kao i potrebne obrasce (M, M-a i OPD).

http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu

http://www.rfzo.rs/index.php/obrasci

Da li treba angažovati računovođu?

Zakonski zastupnici privrednih društava i preduzetnici, često imaju dilemu kakve su njihove obaveze i dužnosti vezane za vrstu i način vođenja poslovnih knjiga.

Privredna društva i preduzetnici, koji imaju obavezu vođenja knjiga po principu prostog ili dvojnog knjigovodstva, vođenje knjiga treba da povere profesionalnom računovođi kojeg će primiti u radni odnos ili da sklope Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga sa privrednim društvom ili agencijom koja će uz poznavanje i primenu zakonskih propisa vršiti taj posao za njih.

Preduzetnik koji ima status paušalno oporezovanog poreskog obveznika u obavezi je da vodi KPO knjigu i nije neophodno da ima angažovanog računovođu.

Računovodstveni poslovi u okviru Vašeg celokupnog poslovanja su deo platforme na osnovu koje ćete vršiti poslovne analize, donositi poslovne zaključke i praviti poslovne planove.

Prilikom odabira računovođe ili drugog pravnog lica, koje će te poslove obavljati za vas, trebalo bi da povedete računa koga angažujete:

Na tržištu postoje lica koja nude svoje usluge po veoma pristupačnim iznosima, može se čak reći i po nerealno niskim cenama, ali u takvim situacijama se može dogoditi da angažujete lice koje ne poseduje sertifikat za obavljanje tih poslova, nema registovanu delatnost, ugovorene sastanke obavlja u prostorijama lokalnih restorana, ne prati tehnološke novine, ili što bi bilo najopasnije za Vaše poslovanje ne prati promene zakonskih propisa što bi Vas moglo dovesti u zabludu ili kršenje istih.

Prilikom izbora računovođe od velike pomoći bi bila preporuka nekog Vašeg prijatelja ili poslovnog partnera.

Profesionalni računovođa, sa kojim zaključite Ugovor o pružanju usluga, pored obavljanja osnovnog posla, bi trebalo da Vas posavetuje i da odgovore na vaša pitanja koja se postavljaju na početku poslovanja:

Odgovore na ova i slična pitanja, možete dobiti od profesionalnog računovođe koji prati zakonske propise i ima iskustvo u radu.

Nevena Bajić

Objavio/la članak.

ponedeljak, 21. Oktobar, 2013.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

ČITAJ JOŠ

Edina

ponedeljak, 18. Septembar, 2017.

Postovana, Zanimaju me koje su obaveze za firmu Doo koju su otvorili strani drzavljani u Srbiji.Firma ima dva clana, jedan sa udelom 97% i drugi 3% i bavice se proizvodnjom sireva.Podneta je PP PDP i navedena je procenjena dobit 50.000. Clanovi nisu u radnom odnosu. Imaju li jos neke obaveze osim poreza na dobit? Firma je osnovana 01.08. ali jos nije pocela sa radom.

Anja

petak, 21. April, 2017.

Postovana, Moj suprug bi registrovao firmu za GPS pracenje vozila i to na ime svog oca koji je penzioner ( redovna penzija zbog godina staza) s obzirom da se taj posao obavlja terenski kako se onda registruje sediste firme i da li na osnovu svega navedenog ima poreske olaksice. Unapred Vam hvala.

Igor

petak, 13. Maj, 2016.

Da li je moguce podneti zahtev za registraciju (osnivanje) preduzeca d.o.o. i navesti pocetak obavljanja delatnosti za 5 ili vise godina? Ako moze, da li to znaci da tek za 5 godina krecu obaveze koje drustvo ima prema drzavi? Sustina, treba mi da sam osnivac drustva zbog vize u inostranstvu, a nemam nameru nista da radim. Veliko HVALA na odgovoru.

vesna

utorak, 1. Mart, 2016.

Mene zanima sta od dokumenata mi je potrebno za otvaranje piljare,tj prodavnice voca i povrca?

Marko

ponedeljak, 29. Februar, 2016.

Poštovani, imam jedno malo kompleksnije pitanje. Moj otac ima otvorenu firmu doo na moje ime, ja se vodim kao direktor a on kao "ostali zastupnici". Ta firma je u fazi zatvaranje jer ne odgovara mom poslovanju a ja sada želim da otvorim lično svoju doo firmu u kojoj ću raditi poslove iz pretežne delatnosti 6201-Računarsko programiranje. A poslovi kojima ću se baviti su: izrada i dizajn softvera, veb i grafički dizajn, održavanje i servisiranje računara, prodaja antivirusnih softvera a pored toga još i vođenje portala na kome će se reklamirati fime preko bannera, pr tekstova i td. naravno za određenu naknadu po cenovniku reklamiranja tog portala. Takođe moram navesti da u firmi koja je sada aktivna a vodi se na mene, ja sam direktor koji ne prima platu, ali plaća doprinose samo. Pitanja su: 1. Da li je za to dovoljna ova šifra delatnosti koju sam naveo (6201-Računarsko programiranje)? 2. Da li mogu biti paušalac ili ne? 3. Kako da navedem u podacima za fond PIO u APR obrascu: - Zasnivam radni odnos ili - Ne zasnivam radni odnos? Hvala unapred, baš mi je hitno da to saznam. Veliki pozdrav, Marko

Никола

ponedeljak, 15. Februar, 2016.

Поштовани, за хипотетички а врло реалан случај покретања стартуп од 0, са реалним изгледима да исти месецима нема или су минимални приходи ("хватање тржишта"), шта је најбољи случај регистрације, у смислу најмањих издатака око доприноса и пореза? Захваљујем се.

Nevena Bajić

ponedeljak, 20. Jul, 2015.

Poštovani Duško, preduzetnik ne mora da ima prebivalište/boravak na istoj opštini gde registruje agenciju. Znači, lice koje ima prebivalište u Novom Sadu može da otvori agenciju u npr. Beloj Crvkvi. Pozdrav!

Duško

subota, 18. Jul, 2015.

Hvala, I još jedno pitanje: da li osoba koja otvara agenciju mora imati prijavljeno mesto boravka u opštini u kojoj otvara agenciju, tj. da li neko sa ličnom kartom iz NS može da otvori agenciju u npr. Beloj Crkvi? Hvala još jednom

Nevena Bajić

četvrtak, 16. Jul, 2015.

Poštovani Duško, najjednostavniji način, što se tiče evidentiranja poslovanja, bi bio da otvorite preduzetničku delatnost uz predaju Zahteva poreskoj upravi za paušalno oporezivanje. U tom slučaju Vam nije potreban računovođa, a koliki bi bili troškovi prema državi najsigurnije je da pitate poresku upravu koja je nadležna za teritoriju na kojoj bi bilo sedište delatnosti. Na visinu tih troškova utiče prosečna zarada na teritoriji gde je sedište, kao i Vaš status, da li delatnost obavljate kao osnovnu ili iz radnog odnosa. Ovaj model možda nije najjeftiniji, ali je najjednostavniji, neki drugi oblici (d.o.o. ili preduzetnik koji vodi knjige), koji u startu mogu biti jeftiniji nameću neke druge obaveze koje mogu kasnije da zakomplikuju evidentiranje poslovanja, a i da uvećaju troškove (angažovanje računovođe, predaju finansijskih i poreskih izveštaja...). Ako se odlučite za poslovanje po modelu predueznik - paušalac, bilo bi poželjno pre same registracije u APR-u da u Poreskoj upravi proverite da li osnovna delatnost koju bi ste registrovali (šifra delatnosti) može da bude paušalno oporezovana. Pozdrav!

Duško

sreda, 15. Jul, 2015.

Poštovani, da li mi možete reći koji je najbolji i najisplativiji (sa što manje troškova) način za agenciju (ili kako već) za posao konsultantskih usluga, sa recimo najviše 1000 eura mesečnih prihoda. Uz mogućnost fakturisanja firmama u okruženju (BIH, CG...). I koliko bi bili troškovi prema državi i za knjigovođe, ako treba. Uz zahvalnost srdačan pozdrav Duško

Nevena Bajić

petak, 8. Maj, 2015.

Poštovani Milane, situacija koju ste izložili je kompleksna i potrebno ju je sagledati sa više aspekata. Nisam u mogućnosti da dam odgovore na sva moguća pitanja i navesti sve moguće situacije putem pisanja na sajtu. Kontaktiraću Vas putem maila. Pozdrav!

Milan Martijuk

četvrtak, 7. Maj, 2015.

Poštovana Nevena, Radim na sajtovima freelancer, odesk i elance, i registrovao sam doo. Pre registrovanja doo pokušao sam da nađem računovođu koji bi znao kako novac da stigne od freelancer.com do računa naše firme i mislio sam da sam našao ali mi više ne izgleda tako, na žalost. Do registorvanja doo novac sam prebacivao na skrill i direktno odatle trošio novac preko njihove master kartice. Kako sad mogu da prebacim novac na račun firme? MIslim na to, kako da to izvedem da bude u skladu sa zakonima i kakvim papirima se to pokriva? Bilo bi najbolje ukoliko biste mogli da mi predložite nekog računovođu. Unapred hvala! Milan

Mirko Francuski

sreda, 29. April, 2015.

Ko god da je pisao tekst, ruke mu se pozlatile! :) Nekoliko sitnica, Linkovi ka rfzo ne rade. I jedna stilska molba: tamo gde pise "dostaviti spisak dokumenata" za preduzetnika i privredno drustvo, bilo bi super da je to napravljeno po bullet-ima, i bold-ovano.

Sladjana

ponedeljak, 23. Mart, 2015.

Postovani, Planiram da otvorim firmu, tacnije hocu da budem pausalac a da nisam knjigas. Moja delatnost ce biti usluga u smislu organizovanja nabavke robe za drugo pravno lice i pravljenje nakita po porudzbini. Moje pitanje je sledece, Da li prilikom podnosenja zahteva APR-u mogu da navedem dve sifre delatnosti? Ukoliko ne, da li bi u okviru prilagodjene sifre za datu delatnost mogla da se bavim dvema gore navedenim delatnostima? Srdacan pozdrav!

Bambi

ponedeljak, 24. Novembar, 2014.

Odnosno koliki je minimalni pausalni porez ako nemam zaposlene i ja ne ostvarujem socijalno i penziono preko atoga, a i direktor je druga osoba i ni on ne ostvaruje penziono ni socijalno po tom osnovu....

Bambi

ponedeljak, 24. Novembar, 2014.

Postovani, ako se prijavim kao preduzetnik i u poreskoj prijavim da ce mi promet biti samo 10.000 din, da li to znaci da ce mi pausalni porez biti samo 10% od toga tj. 1.000 din? Hvala na odgovoru

Dejan

četvrtak, 20. Novembar, 2014.

Poštovani, planiram da podnesem prijavu za osnivanje preduzetnika i imam jednu nedoumicu. U prijavi bih naveo da je sedište na adresi stana koji pripada ocu (u stanu žive roditelji). Da li će pri prijavi u poreskoj upravi praviti problem ako moja adresa stanovanja iz lične karte nije ista kao adresa sedišta tj. da li moram da napravim ugovor o zakupu poslovnog prostora sa ocem? Dodatno, kako je u pitanju stan, a ne poslovni prostor, da li ja uopšte mogu da napravim taj ugovor o zakupu?

Gordan

ponedeljak, 17. Novembar, 2014.

Poštovani, Da li me možete posavetovati oko otvaranja sportskog udruženja, tačnije fitnes kluba, i u koliko znate koje su mi obaveze prema državi (porez, doprinosi,...) Ono što treba da napomenem jeste da taj fitnes klub nema nikakve veze sa teretanom koja će raditi tokom celog dana, već isključivo par sati dnevno,a ljudi če vežbati u grupi. Nadam se da sam razumno napisao. Srdačan pozdrav Gordan

Књишки мољац ФТ1П

sreda, 5. Novembar, 2014.

Поштована Мајо, Претпостављам да питате у вези накнаде за породиљско тј оно што следи мало пре рођења детета и после? Ако је то у питању онда је до 3 месеца износ од 30% накнада коју би имали да ради (нпр износ по решењу или износ исплате личне зараде), а од 3 до 6 месеци је 60% и преко тога је пун износ просека од 12 месеци који претходе месецу када се предаје.

Књишки мољац ФТ1П

sreda, 5. Novembar, 2014.

Поштована Мирјана, Моје мишљење као књиговође је боље отварање предузетничке радње зато што је порески јефтиније наравно онда Ви одговорате и сопственом имовином док код доо одговорате имовином фирме и скупље је порески. Фискална каса по мом мишљењу Вам је потребна за залагаоницу.

Књишки мољац ФТ1П

utorak, 4. Novembar, 2014.

Поштовани Драгане, Што се тиче избора шифре делатности, делатност коју сте изабрали је ослобођена поседовања фискалне касе и можете се бавити свим осталим делатностима осим оним који изискују посебну дозволу нпр продаја оружја и слично. Тако да је могуће да се бавите и велепродајом робе.

Dragan

nedelja, 5. Oktobar, 2014.

Poštovana Nevena otvorio bih firmo sa šifrom delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta; konkretno: online shop. Da li to automatski znači da nesmetano mogu da radim i veleprodaju robe koja se prodaja na e-shopu? Takođe s obzirom da se bavite knjigovotskom, kako je moguće doći do nekog kontakta vašeg? Hvala na odgovoru

Mirjana

petak, 12. Septembar, 2014.

Poštovana Nevena,zanima me da li je zalagaonicu po vasem misljenju bolje otvoriti kao Doo ili preduzetnik...i da li mora da se poseduje fiskalna kasa ?

maja

četvrtak, 4. Septembar, 2014.

Poštovani, koliki su iznosi za trudnicko bolovanje preduzetnice (vlasnica i poslovodja), ukoliko je firma radila krace od sest meseci, odnosno za koji period se ostvaruje pravo na koliku nadoknadu (koliko za mesec dana, tri ili sest meseci)? Hvala.

Nevena Bajić

sreda, 13. Avgust, 2014.

Poštovani Marko, može se vršiti bezgotovinski prenos sredstava sa računa paušalne agencije na lični tekući račun Preduzetnika. Nije mi poznato da postoji šifra plaćanja “razni troskovi”. Prilikom takvih prenosa, potrebno je odabrati odgovarajuću šifru plaćanja iz klasifikacije prema obliku i osnovu plaćanja. Pozdrav!

Marko

petak, 8. Avgust, 2014.

Nevena, izniklo je novo pitanje :) Da li znate da li je, nakon uplacivanja formalne plate (pod sifrom zarade) sa racuna pausalne agencije na licni tekuci racun, dozvoljeno prebaciti neku sumu novca pod sifrom "razni troskovi" sa agencije na isti taj licni tekuci racun. Razlog je iskljucivo prakticne prirode. Naime, provizija banke pri prenosu na licni tekuci racun je red velicine manja od provizije prilikom podizanja gotovine na salteru banke. Hvala

Marko

četvrtak, 7. Avgust, 2014.

Nevena, Hvala na izuzetno konkretnim odgovorima.

Nevena Bajić

petak, 1. Avgust, 2014.

Poštovani Marko, hvala na lepim rečima. Odgovori na Vaša pitanja: 1. Zakon o porezu na dohodak građana predviđa da ste u obavezi da vodite KPO knjigu, ali nije propisano u kom formatu. Kako se u praksi dešavaju razne situacije, a koje su rezultat slobodnog mišljenja poreskih inspektora i referenata, najsigurnija opcija je da odete do svog referenta/inspektora u nadležnoj Poreskoj upravi i da zatražite tu informaciju. Zahtevajte od referenta/inspektora da svoju instrukciju da u pisanoj formi, jer na taj način ste zaštitili i osigurali sebe da KPO knjigu vodite u potrebnom formatu. 2. Ne. Obaveza vođenja Kontrolnika za izvoz usluga prestala je da važi u oktobru 2012. godine 3. Ne. Obaveza dostave dokumentacije i izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom Deviznom inspektoratu prestala je da važi u oktobru 2012. godine. Pozdrav!

Marko

petak, 1. Avgust, 2014.

Pre svega hvala na informativnom tekstu. Od skora sam u vodama IT pausalca (rad iskljucivo sa ino firmama) i problem je relativno standardan: pitam troje kolega i dvoje knjigovodja i u najboljem slucaju dobijem jedva dva ista odgovora na moja pitanja. A pitanja su sledeca: 1) Da li mogu da vodim KPO knjigu u excel obrascu i da je stampam/pecatiram po potrebi/zahtevu inspektora? Ili mora fizicka knjiga pecatirana u poreskoj? 2) Da li mi je potreban kontrolnik za izvoz usluga? 3) Da li devizne prilive moram prijavljivati direkciji za devizno poslovanje (ili kako se vec zove)?

Nevena Bajić

petak, 18. Jul, 2014.

Poštovani Dejane, kako šifra delatnosti 82.99-Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju nije obuhvaćena Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“ br. 61/10 , 101/10 , 94/11 , 83/12 и 59/13), u obavezi ste da imate fiskalnu kasu i da preko nje evidentirate promet. Pozdrav!

dejan

četvrtak, 17. Jul, 2014.

Postovani, Da li agencija za registraciju vozila treba da ima fiskalnu kasu,sifra delatnosti 8299 Unapred zahvalan Pozdrav

Nevena Bajić

utorak, 1. Jul, 2014.

Poštovani Sretene, niste u obavezi da auto preregistrujete na radnju. Potrebno je napraviti Ugovor o zakupu ili ustupanju (sa ili bez naknade) između Vaše radnje i Vašeg oca. Pozdrav!

Nevena Bajić

utorak, 1. Jul, 2014.

Poštovani Nenade, Vaše pitanje je pravne prirode. Predlažem da se obratite advokatu Žarku Ptičeku za odgovor. Pozdrav!

Nevena Bajić

utorak, 1. Jul, 2014.

Poštovani Srđane, kada je lice koje obavlja poslove direktora u radnom odnosu kod nekog poslodavca sa punim radnim vremenom, poslove direktora može obavljati po Ugovoru o dopunskom radu do jedne trećine radnog vremena. Uslov koji mora biti zadovoljen je to da je statutom poslodavca ili drugim odgovarajućim aktom, predviđeno da se poslovi direktora mogu obavljati sa jednom trećinom radnog vremena. Na ugovorenu naknadu se obračunavaju i plaćaju sledeće obaveze (po trenutno važećim propisima, promene nastupaju od 01.08.2014.): 1. Porez na dohodak građana po stopi 20% i 2. Doprinos za PIO po stopi 24%. Doprinos za zdravstveno osiguranje se ne plaća, jer je lice osigurano po drugom osnovu. Kako ugovorena naknada nema tretman zarade, visinu naknade sami određujete i može biti niža od minimalne zakonom propisane zarade ili minimalne osnovice za plaćanje doprinosa. Pozdrav!

Knjiski moljac

subota, 28. Jun, 2014.

Postovani doo nije vlasnik stana i samim tim vas u prodaji stana nista ne ometa, na njemu je za doo da dokazuje osnov koriscenja adrese sedista sto vama nista ne remeti.

Sreten

ponedeljak, 23. Jun, 2014.

Poštovana, Registrovao sam preduzetničku radnju na porodičnu kuću koja je u vlasništvu mog oca, imamo i porodični auto na ime oca koje koristim u svrhe radnje. Da bih pravdao troškove goriva da li auto treba da registrujem na radnju ili postoji mogućnost za neki interni ugovor izmedju mene i oca? Hvala

Nenad

subota, 21. Jun, 2014.

Postovana, adresu stana gde zivim, a koji se vodi na mog oca drug je prijavio kao sediste DOO ciji je on osnivac i clan sa 100% udela. Posle podnosenja prijave u APR-u, i dobijanja PIB-a niko iz poreske nije dolazio da proverava fizicko postojanje sedista kao ni pravni osnov za prijavljivanje kao sedista, a konkretno pravni osnov ni ne postoji jer ne postoji nikakav ugovor o ustupanju prostora od strane mog oca, koji je vlasnik, nego je ta adresa samo navedena u prijavi za registraciju, a APR koliko sam shvatio ne vrsi proveru verodstojnosti podataka unetih u prijavu. Kako sa tim 'drugom; vise nisam u dobrim odnosima, konkretno me interesuje da li to sto je adresa stana navedena kao sediste DOO na bilo koji nacin ometa, u ovom slucaju mog oca kao vlasnika stana, da isti proda ili da bilo koji drugi nacin raspolaze sa njim. Inace, konkretno DOO ne podnosi finanasijske izvestaje od 2011. koliko sam video na sajtu APR, a registrovano je na neodredjeno trajanje, i da li ce to uticati nesto da APR sam pokrene proces prelaska statusa DOO iz aktivno u neaktivno. Hvala puno unapred, pozdrav.

Srđan

nedelja, 15. Jun, 2014.

Osnivam doo, šifra delatnosti 62.02 iz radnog odnosa. Ovo bi značilo da će postojati samo jedan direktor, koji neće biti zaposlen u firmi. Firma neće imati drugih zaposlenih. Šta je osnovica za određivanje iznosa za PIO i druge doprinose? Da li i ko određuje na koju će se osnovicu primenjivati? Da li direktor treba/može da u ovom slučaju prima minimalnu zakonom propisanu platu, kako bi ona bila osnov za poreze i doprinose (realno neće biti plate, sem za potrebe postojanja osnovice za PIO)? Hvala i čestitke za odličan sajt

Nevena Bajić

četvrtak, 29. Maj, 2014.

Poštovani, na Vaše pitanje vezano za registraciju Udruženja u APR-u nisam kompententna da dam odgovor, ali mislim da Vam je na to već odgovorio advokat Žarko Ptiček. Registrovano Udruženje koje ostvaruje prihod od članarina (ne donacija), šifra delatnosti udruženja 94.99 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, nije obveznik Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Prilikom postavljanja pitanja "da li se placa neki iznos poreza na mesecnom nivou" niste bili precizni na koji porez ili poreze konkretno mislite. Naš poreski sistem sadrži veliki broj propisanih poreskih obaveza, dala sam odgovor za jednu od njih. Potrebno je da angažujete knjigovođu, a kako ćete ga plaćati zavisi od toga kako ugovorite saradnju. "Ne ocekujem nikakav prihod osim moje licne donacije tom buducem udruzenju u iznosu potrebnom za mesecno odrzavanje sajta (hosting – priblizno 500 dinara mesecno)" prihod Udruženja obezbedite iz članarina, a ne iz donacija. Raspitajte se banci, u kojoj planirate da otvorite poslovni račun, koliki su troškovi održavanja istog, jer ti troškovi mogu biti značajna stavka u planiranju troškova. Pozdrav!

Nevena Bajić

četvrtak, 29. Maj, 2014.

Poštovani, u periodu privremenog prekida obavljanja delatnosti mogu se primati uplate na poslovni račun koje se odnose na promet usluga i dobara iz perioda obavljanja delatnosti, a koje nisu u tom periodu naplaćene. Isplate takođe možete vršiti. Sve ostalo što ste naveli je u domenu obavljanja delatnosti. Pozdrav!

Mara

nedelja, 25. Maj, 2014.

Hvala Nevena. Molim vas još za informaciju šta sme a šta ne sme da se radi u vezi sa poslovanjem tokom perioda privremenog prekida? Npr. da li smeju da se primaju uplate/isplate, sklapaju ugovori, marketing aktivnosti... itd.

Nevena Bajić

petak, 23. Maj, 2014.

Poštovani, kada preduzetnik privremeno prekine obavljanje delatnosti, za period prekida nema obavezu plaćanja poreza. A što se tiče doprinosa, preduzetnik može da se opredeli da li želi plaćati doprinose ili ne. Za opciju koja Vam odgovara opredeljujete se u momentu kada nadležnom Poreskom organu dostavite fotokopiju Rešenja APR-a o privremenom prekidu obavljanja delatnosti, a za to je rok 15 dana od dana izrade rešenja APR-a. Pozdrav!

Milos

petak, 23. Maj, 2014.

Postovani, Posle dosta istrazivanja i dalje mi nisu jasne dole navedene procedure pa mi je potreban Vas komentar: Zelim otvoriti web sajt gde ce posetioci stavljati oglase i kupovati predmete. Nesto poput limundo.com, ali bez uzimanja provizije i bez ikakvog uzimanja prihoda od prodaje reklamnog prostora na bilo koji nacin - prihodi od sajta = 0din, odnosno ne bih obavljao privrednu delatnost radi sticanja dobiti (ni novcane, ni bilo koje druge). Ako sam dobro razumeo nas Zakon o trgovini, ukoliko se na mom sajtu obavlja trgovina smatra se da se i ja kao vlasnik sajta bavim trgovinom (medijacija u trgovini?) i da je potrebno da se ipak registrujem kao oblik privrednog drustva, a samim tim i placam poreze na mesecnom nivou. Da li je moguce naci resenje registracijom Udruzenja (za promociju informacionih tehnologija), zatim dobiti status pravnog lica i postaviti sajt? Ako je to tako (i forme DOO ili Preduzetnika nisu potrebne), koliki su mesecni troskovi Udruzenja, i da li se placa neki iznos poreza na mesecnom nivou (pored naravno troskova registracije Udruzenja). Da li je potrebno placati knjigovodju svakog meseca? Ne ocekujem nikakav prihod osim moje licne donacije tom buducem udruzenju u iznosu potrebnom za mesecno odrzavanje sajta (hosting - priblizno 500 dinara mesecno). Srdacan pozdrav i hvala unapred na odgovoru!

Mara

nedelja, 18. Maj, 2014.

"preduzetnika" Hvala.

Nevena Bajić

petak, 16. Maj, 2014.

Poštovani, da li se Vaše pitanje odnosi na "pravno lice"-privredno društvo ili na "preduzetnika"-samostalnu delatnost? Pozdrav

Mara

petak, 16. Maj, 2014.

Poštovana Nevena, zanima me da li se porezi i doprinosi plaćaju kada se uradi zamrzavanje (prekid poslovanja) pravnog lica preduzetnik na određen period, ili je taj period bez troškova po ovim osnovama. Hvala. Pozdrav.

Nikola

sreda, 14. Maj, 2014.

Nevena hvala za detaljan odgovor.

Nevena Bajić

utorak, 13. Maj, 2014.

Poštovani Nikola i Žarko, Preduzetnik koji ostvaruje prihode od izdavanja banera i usluga oglašavanja ne može porez na prihod od samostalne delatnosti da plaća na paušalno utvrđen prihod, jer te delatnosti su iz oblasti 73 Reklamiranje i istraživanja tržišta Uredbe o klasifikaciji delatnosti. Ukoliko preduzetničku delatnost registrujete pod šifrom 63.12-Veb portali ili 62.01-Računarsko programiranje, imate pravo da podnesete Zahtev da porez od samostalne delatnosti plaćate na paušalno utvrđen prihod u roku od 15 dana od dana registracije u APR-u. Ukoliko preduzetnik koji ima registrovanu osnovnu delatnost iz oblasti koje omogućavaju status paušalca, u okviru svog poslovanja otpočne još neku drugu delatnost (sporednu delatnost) za koju nije predviđeno da se porez može plaćati paušalno, dužan je da obavesti poreskog organa da je došlo do promena i na osnovu toga gubi pravo na paušalno oporezivanje i postaje obveznik vođenja knjigovodstva - prostog ili dvojnog. Poreska Uprava daje saglasnost za paušalno oporezivanje primarno na osnovu šifre registrovane osnovne delatnosti. Ako ne izvršite registraciju promene osnovne delatnosti u APR-u i ostvarite "nešto" (kako ste naveli u pitanju) prihoda iz oblasti marketinga pitanje je da li bi se ikada i utvrdilo da ste izgubili pravo na paušalno oporezivanje. Potrebno je da sagledate da li to "nešto" nije možda većina ili celokupan prihod koji planirate da ostvarite. Pozdrav!

Žarko Ptiček

ponedeljak, 12. Maj, 2014.

Nevena, Molim Vas da odgovorite na pitanje postavljeno ovde: http://startit.rs/osnivanje-firme-srbija/#comment-63704

Žarko Ptiček

nedelja, 13. April, 2014.

Kada bi rodbinske veze imale radno-pravne posledice, gde bi nam bio kraj... No, direktor DOO može i da je van radnog odnosa i da ne prima zaradu. To da direktor ne prima nadoknadu za vršenje dužnosti direktora je uzduž i popreko objašnjeno na ovom sajtu. Ne postoji ugovor ili kakav pravni posao "odricanje od zarade zbog rada u supruzinoj/supružnikovoj firmi" ako na to mislite.

Milena

četvrtak, 27. Februar, 2014.

Ali mi sami vodimo knjige a ovo bas nemamo koga da pitamo,a kako smo razumeli Vi ste strucni u tome,pa Vas s toga molimo da nam odgovorite na ovo pitanje. Unapred zahvalni!

Nevena Bajić

četvrtak, 27. Februar, 2014.

Poštovana Milena, s obzirom da DOO i preduzetnik već posluju, postavljeno pitanje vlasnica i direktor DOO treba da upute svom računovođi. Pozdrav!

Milena

sreda, 26. Februar, 2014.

Izvinjavam se zbog nejasno postavljenog pitanja.Ovako-ona je vlasnik DOO njen suprug je direkor u tom preduzecu,ali je on takodje i vlasnik radnje tj preduzetnik,Da li on ima prava da se odrekne zarade nekim ugovorom izmedju njega i osnivaca(supruge),i da li je kao clan uze porodice oslobodjen doprinosa i poreza? Hvala Mislim da sam bila jasnija. Pozz

Marijo

subota, 23. Novembar, 2013.

Pa ja mislim da bi to bila DOO jer nas je troje ja i jos dva italijana. Sto znaci da nikako ne moze biti samostalna delatnost,sem ako bi je registrovao samo na sebe a dobit ipak delili na tri dela. Hvala i pozdrav.

Nevena Bajić

petak, 22. Novembar, 2013.

Poštovani Marijo, propisi koji su na snazi u Italiji ili Sloveniji, nisu mi poznati, tako da ne mogu da komentarišem gde je povoljnije poslovanje. Na koji vid organizovanja ste mislili kada ste napisali "firma"? Jer pod tim pojmom ljudi predstavljaju i pravna lica i preduzetništvo, a što je bitna razlika kada se govori o stopi poreza. U Srbiji stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%, a stopa poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti iznosi 10%. Pozdrav!

Marijo

četvrtak, 21. Novembar, 2013.

Postovana Nevena, Planiramo pokretanje firme koja ce se baviti iskljucivo on-line prodajom. Zivimo i radimo u Italiji,zanima me da li bi bilo povoljnije registrovati firmu u Srbiji ili u Italiji? Mislim da su u Srbiji nize poreske stope,mada mozda i gresim jer nisam upoznat.Italija vazi za jednu od onih evropskih zemalja sa visokim poreskim stopama.Medjutim po onome sto sam procitao na netu mozda Srbija nije bas pogodna za on-line prodaju.Znaci u nedoumici sam,ako i jeste niza poreska stopo da li me ne penalizuje to sto nisam u nekoj od drzava clanica eu.Mozda bi bilo bolje registrovati firmu u Sloveniji recimo? Praktično ja sam im predložio da osnujemo firmu u Srbiji zbog jednostavnije procedure i nižih poreza u odnosu na Italiju. Ako sam sam dobro shvatio porez je 10% na profit firme. Mada ne znam možda bi bilo povoljnije ili manje komplikovano biti u nekoj zemlji članici EU iako su porezi veći. Nadam se da ste shvatili sta me zanima i sta mi nije jasno. Hvala unapred. Marijo

Nevena Bajić

utorak, 19. Novembar, 2013.

Poštovana Snežana, nije bilo promena u načinu plaćanja doprinosa i poreza paušalno oporezovanih poreskih obveznika. I u 2014. godini paušalno oporezovani obveznici će plaćati svoje obaveze po rešenjima nadležne Poreske uprave. Pozdrav!

Snezana Cokesa

ponedeljak, 18. Novembar, 2013.

Gospodjo Bajic,da li pausalni obveznici, od janura 2014.god. nastavljaju da placaju dopriniose po resenju Poreske uprave ili ima nekih promena?Hvala vam,unapred...