Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA 

Ažurirano dana 7. novembra 2022.

 1. Uvod

Hvala vam što ste posetili Startit.

Vaš pristup i korišćenje internet sajta startit.rs („Sajt“, „Platforma“), kao i vaš pristup i korišćenje drugih sadržaja na Sajtu, regulisani su važećim zakonskim propisima i ovim Uslovima korišćenja („Uslovi“).

Ovi uslovi su pravno obavezujući između vas i Udruženja SEE ICT, sa sedištem u Savskoj 5, Beograd („Udruženje“, „mi“, „naši“), kao imaoca svih prava na Sajtu, i njegovim sadržajima. Registracijom vašeg naloga ili (u odsustvu registracije) pristupom Sajtu, uključujući konzumiranje sadržaja na Sajtu i interakciju sa softverskim interfejsom ili drugim korisnicima preko Sajta („Usluge“), smatra se da ste upoznati sa ovim Uslovima (uključujući i dodatne akte i pravilnike na koje se u Uslovima referiše) i da ih u potpunosti prihvatate; ukoliko ne želite da prihvatite ove Uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite Sajt i da prestanete da koristite njihove sadržaje.

Udruženje zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove i neće biti odgovorno za bilo kakve posledice koje bi mogle da proizađu iz takve promene. Izmene Uslova stupaju na snagu 5 radnih dana od trenutka nakon kog je izmena najavljena na Sajtu.

 1. Korišćenje usluga Sjata

Sajt predstavlja skup statičnih i dinamičkih informativnih i obrazovnih sadržaja odnosno veza ka spoljnim informativnim obrazovnim sadržajima, mogućnost interakcije između korisnika i predstavnika Udruženja, korisnika i drugih korisnika ili posetilaca Sajta, sve sa ciljem za pojedinačnim i kolektivnim intelektualnim i poslovnim razvojem te popularizacijom kulturnih normi za koje se Udruženje zalaže (posvećenost, nezavisnost, poštenje, solidarnost, delotvornost, smelost, otvorenost, rasuđivanje, preduzetnost).

Da biste postali korisnik Sajta i Usluga koje se u okviru njega pružaju, potrebno je da otvorite nalog i registrujete se na Sajtu, kako bi vam bio omogućen pun pristup našim sadržajima. Registracijom preuzimate punu odgovornost za tačnost i potpunost registrovanih podataka, za korišćenje i kontrolu pristupa vašem nalogu, kao i za odgovarajuću zaštitu pristupnih podataka od neovlašćenog korišćenja od strane bilo kojih trećih lica. Skrećemo vam pažnju da je registracija pod lažnim ili tuđim imenom, ili unošenje drugih neistinitih ili nepotpunih podataka prilikom registracije ili korišćenja Sajta, protiv pravila korišćenja i može rezultirati trajnim ili privremenim ukidanjem privilegije pristupa Sajtu. Sve aktivnosti koje se preduzimaju sa vašeg naloga smatraćemo da su preduzete neposredno od strane vas, i nećemo biti odgovorni za bilo koju štetu koja bi mogla da nastupi usled vašeg propusta da preduzmete adekvatne sigurnosne mere u pogledu obezbeđenja pristupa vašem nalogu.

U okviru Sajta registrovanim korisnicima su dostupne ili će vremenom postati dostupne različite vrste edukativnih sadržaja i aktivnosti, uključujući između ostalog kurseve, obuke, predavanja, radionice, savetovanja, kao i međusobna razmena znanja i iskustava između pojedinačnih korisnika Sajta, kroz različite informativne, tekstualne, grafičke, audio i vizuelne sadržaje i komunikaciju između korisnika putem komunikacionih interfejsa dostupnih u okviru Sajta („Sadržaj“).

Sve prednosti korišćenja ovog Sajta, uključujući korišćenje obrazovnih materijala, rad sa karijernim i drugim savetnicima, mentorima i drugim korisnicima, su besplatne za krajnjeg korisnika koji na njoj nastupa kao fizičko lice. Zauzvrat, korisnik se obavezuje etički, ne i pravno, na određena pravila u ponašanju pri interakciji sa drugim korisnicima i odnos prema društvu u celini. Za početak, obavezuje se da će drugim korisnicima Sajta, ali i drugim članovima našeg društva u razumnoj meri i sa dobrom namerom pomagati na polju intelektualnog i poslovnog razvoja, bez da očekuje išta zauzvrat od pojedinaca kojima pomaže, osim da i ti pojedinci nastave ovaj pozitivni ciklus, sa natkrovljujućim ciljem kolektivnog društvenog napretka. Pored toga, obavezuje se na to da će u svom radu na Sajtu, bez obzira da na to da li se informiše ili uči i podučava, pristupati posvećeno. Obavezuje se na to da će u komunikaciji sa drugim korisnicima Sajta biti iskren i pošten, da će komunicirati otvoreno i direktno, da će razmišljati i postupati nezavisno i svojom voljom, da prihvata poziv da razmišlja i postupa smelo i preduzetno i da ne popularizuje malodušne i cinične načine razmišljanja i delovanja. Korisnik prihvata ova etička načela i prepušta upravnicima Sajta da u slučaju njihovog kršenja ili kršenja bilo kog drugog dela ovog Pravilnika donesu odluku o privremenoj ili trajnoj zabrani korišćenja Sajta, kao i drugim eventualnim merama, bez obaveze na obrazloženje ovakve odluke.

Korisnici Sajta mogu biti sva lica koja su starija od 18 godina, i pojam „korisnik“ za potrebe tumačenja ovih Uslova obuhvata sva lica koja se registruju za korišćenje Sajta, uključujući i lica koja isti koriste u svojstvu predavača odabranih od strane Udruženja ili pojedinačnih korisnika neposredno.

Udruženje zadržava pravo da u svakom trenutku, po svojoj slobodnoj proceni, izvrši izmene u ponuđenom Sadržaju, da isti u celini ili delimično ukloni ili obustavi njegovu dostupnost, da odbije i zabrani deljenje određenog Sadržaja putem Sajta sa drugim ili pojedinim korisnicima, kao i da izmeni vreme, način i format na koji se isti čini dostupnim korisnicima ili bilo koju drugu okolnost s tim u vezi, bez obaveze prethodnog najavljivanja i bez odgovornosti za bilo kakvu štetu koja iz toga može da proizađe.

Sadržaj koji je na raspolaganju korisnicima na Sajtu predstavlja najbolji mogući napor Udruženja da se korisnicima omoguće maksimalne prilike za intelektualni i poslovni razvoj sticanjem i primenom praktičnih novih znanja. Sadržaj ne predstavlja zvaničan program bilo koje akademske ili druge obrazovne institucije i ne omogućava Korisnicima sticanje bodova koji bi mogli da se iskoriste u okviru studijskih ili drugih programa na fakultetima ili drugim obrazovnim institucijama.

Udruženje zadržava pravo da u izuzetnim okolnostima, bilo kom reistrovanom korisniku uskrati mogućnost daljeg pristupa Sajtu i njegovim sadržajima, u celini ili delimično, i da deaktivira njegov nalog, kako u slučaju sumnje na povredu primenljivih propisa ili ovih Uslova.

Obaveze Korisnika

Svaki korisnik koji se registruje na Sajtu preuzima sledeće obaveze:

Sve gore navedeno, kao i ostale odredbe ovih Uslova, se odnosi i na posetioce Sajta koji nisu registrovali nalog, u meri u kojoj je isto na njih primenljivo. Udruženje zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji smatra neprimerenim ili suprotnim ovim Uslovima ili primenljivim propisima. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

 1. Prava intelektualne svojine

Celokupan sadržaj Sajta, uključujući ali se ne ograničavajući na sav interfejs, softver, tekstove, slike, grafičke prezentacije, audio i video-snimke korišćene ili dostupne u okviru Sajta (bilo da predstavljaju Sadržaj ili ne) postavljen je uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava, i zaštićen je autorskim i drugim primenjivim pravima intelektualne svojine, ukoliko drugačije nije izričito navedeno. Pristupanjem Sajtu, odnosno Sadržaju, ili njihovim korišćenjem na bilo koji drugi način, ne stičete nikakva prava na Sadržaju ili drugim dostupnim materijalima, osim prava da iste koristite radi sopstvenog intelektualnog i poslovnog razvoja ili razvoja tog tipa drugih korisnika. Svaki korisnik ima mogućnost da, pod određenim uslovima koje Udruženje može bliže da reguliše, postavi određeni Sadržaj na određene delove Sajta, kako bi svi drugi korisnici mogli da mu pristupe ili u okviru individualne razmene znanja sa drugim korisnicima. Vi zadržavate sva prava intelektualne svojine nad takvim svojim Sadržajima i preuzimate punu odgovornost za njih i pružate pravo Udruženju da ih koristi nadalje.

Udruženje se ne obavezuje na to da vrši prethodnu proveru svakog Sadržaja koji korisnici postave na pojedine delove Sajta i stoga svaki Korisnik samostalno odgovara za postavljeni Sadržaj, što podrazumeva da korisnik garantuje da ima sva potrebna ovlašćenja ili licence kako bi koristio i delio predmetni Sadržaj sa Udruženjem i drugim korisnicima, odnosno da time ni na koji način ne krši tuđa prava intelektualne svojine. Udruženje neće biti odgovorno ukoliko dođe do bilo kakvih povreda prava intelektualne svojine trećih lica. Bez obzira na navedeno, vi se ovim putem saglašavate da Udruženje zadržava pravo da po svojoj slobodnoj oceni i uz obrazloženje, spreči postavljanje bilo kog Sadržaja ili da skine bilo koji već postavljeni Sadržaj sa Sajta, i da zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost.

Svaka neovlašćena upotreba, zloupotreba ili bilo koje drugo postupanje kojim se povređuju zakonom zaštićena prava intelektualne svojine može imati za posledicu građansku i/ili krivičnu odgovornost za svako takvo protivpravno postupanje.

Ukoliko drugi sajtovi ili mediji prenose sadržaj objavljen na Sajtu u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe Sajt kao izvor sadržaja. Ako se takav sadržaj prenosi putem sajtova ili drugih digitalnih medija, taj sadržaj mora sadržati jasnu referencu na tačnu web adresu (link) na odgovarajuću stranicu u okviru Sajta ili Portala.

 1. Lični podaci

Udruženje je posvećeno zaštiti privatnosti svih fizičkih lica koja su posetioci Sajta ili registrovani Korisnici Sajta. Detaljnije informacije u pogledu načina na koji obrađujemo vaše lične podatke možete pronaći u našoj Politici privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom Politike privatnosti, molimo vas da odmah prestanete sa korišćenjem Sajta.

 1. Poruke Udruženja i oglašivača

Udruženje može registrovanim korisnicima povremeno slati obaveštenja i poruke administratora Sajta nužne za njihovo redovno obaveštavanje i funkcionisanje svih usluga i servisa. Za sve ostale poruke, uključujući bez ograničenja i one koje se odnose na oglašavanje, korisnici će imati mogućnost da se posebno prijave za njihov prijem, da potom (ako ih više ne žele) odustanu od njihovog daljeg prijema, kao i da odaberu detaljnija podešavanja u vezi sa njima.

Udruženje nije odgovorno za sadržaj stranica oglašivača na Sajtu niti za bilo kakvu štetu nastalu usled takvog oglašavanja. Eventualni poslovni odnos do kojeg može doći između oglašivača i korisnika na i izvan Sajta isključivo se zasniva na njihovom poslovnom dogovoru, te Udruženje nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja bi mogla da nastane iz ili u vezi sa takvim poslovnim odnosom.

 1. Bezbednost

Mi brinemo o bezbednosti naših posetilaca i korisnika. Iako radimo predano na bezbednosti Sajta i zaštiti vašeg naloga i povezanih informacija, Udruženje ne može garantovati da neovlašćena treća lica neće biti u mogućnosti da zaobiđu ili savladaju naše bezbednosne mere. Molimo vas da nas odmah obavestite o bilo kakvoj sumnji ili saznanju o neovlašćenom korišćenju Sajta, Platforme ili vašeg naloga na e-mail [email protected].

 1. Odricanje od odgovornosti

Celokupan Sadržaj, informacije, materijali i Usluge, prikazani ili dostupni na Sajtu, ponuđeni su posetiocima odnosno korisnicima besplatno, u informativne svrhe i u dobroj nameri. Udruženje ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem, i ovim putem se saglašavate sa isključenjem odgovornosti Udruženja (kao i zaposlenih i partnera Udruženja ili predavača angažovanih od strane Udruženja) za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti, uključujući bez ograničenja direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, izmaklu korist, štetu usled gubitka, oštećenja ili zloupotrebe podataka, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sajta ili Platforme, u najvećoj meri dozvoljenoj primenljivim propisima.

U slučaju da dođe do bilo kakvog spora ili zahteva treće strane prema Udruženju zbog povrede ili štete koja potiče od Sadržaja koji je na Sajt postavio neko od korisnika, takav korisnik će biti dužan da Udruženju bez naknade pruži zaštitu i pomoć u vezi sa takvim sporom ili zahtevom, uključujući dostavljanjem dokaza potrebnih za odbijanje takvog zahteva, kao i da umesto Udruženja stupi kao stranka u parnicu ako su za to ispunjeni zakonom predviđeni uslovi (npr. ako je predmet spora pravo intelektualne svojine na Sadržaju koji je korisnik postavio na Sajt. Korisnik će biti dužan da Udruženju nadoknadi svu štetu koju ono eventualno pretrpi usled takvih zahteva, uključujući bez ograničenja i razumne troškove angažovanja advokata.

Uprkos naporima i dobroj volji ovaj Sajt može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Udruženje ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili na potpuno bezbedan način u odnosu na zloupotrebe trećih lica.

Sadržaj, informacije, saveti i mišljenja izraženi na Sajtu i stavljeni na raspolaganje korisnicima su opšte prirode i nisu namenjeni za rešavanje specifičnih situacija ili za neko konkretno lice ili entitet, te ih stoga ne treba tumačiti kao stručne savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka, niti kao pravni savet. Preporučujemo da se posavetujete sa stručnjakom iz odgovarajuće oblasti ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

 1. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

Sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju Udruženju. Takvi linkovi koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas radi lakšeg snalaženja na internetu i bržem pristupu takvim veb sajtovima, i Udruženje ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Izjave i sadržaji na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave i sadržaji, a samo postojanje tih linkova ne znači da Udruženje na bilo koji način podržava ili preporučuje te izjave, sadržaj ili korišćenje takvog sajta, ili njegovog vlasnika, i stoga ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta ili Platforme, činite to na sopstvenu odgovornost.

 1. Završne odredbe

Ukoliko bilo koja odredba ovih Uslova jeste ili postane zakonski nevažeća ili neizvršiva, to neće uticati na validnost ili izvršivost svih ostalih odredaba Uslova.

Na ove Uslove i na vaše korišćenje Sajta i primenjuje se pravo Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog nesporazuma korisnik i Udruženje će pokušati da spor reše mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje svih sporova u vezi sa korišćenjem Sajta biće nadležan sud u Beogradu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ažurirano dana 30. avgusta 2021.

 1. Uvod

Cilj ove Politike privatnosti jeste da vas obavestimo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo o vama kada posećujete internet sajt startit.rs („Sajt“), kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo druge bitne informacije u vezi sa obradom vaših podataka i pravima koja vam s tim u vezi pripadaju.

Udruženje SEE ICT, Savska 5, Beograd („Rukovalac“, „mi“, „naš“), je pravno lice koji upravlja Sajtom, Platformom i drugim proizvodima dostupnim na Sajtu, i određuje svrhu i način na koji se obrađuju vaši podaci o ličnosti, zbog čega ima svojstvo rukovaoca podacima o ličnosti i odgovorno je za njihovu obradu.

Sve naše aktivnosti u vezi prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka su u potpunosti usklađene sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) i drugim primenljivim propisima Republike Srbije. Vaše podatke obrađujemo isključivo u legitimne svrhe, na srazmeran način i uz primenu svih razumnih mera zaštite, kako je u nastavku detaljnije objašnjeno, i iste ni na koji način ne prodajemo niti na drugi način činimo dostupnim bilo kom trećem licu u suprotnosti sa Zakonom.

Registracijom vašeg naloga ili (u odsustvu registracije) pristupom Sajtu smatra se da ste upoznati sa ovom Politikom privatnosti, uključujući i dodatne akte i pravilnike na koje se u njoj referiše, i da je u potpunosti razumete. Ukoliko ne razumete bilo koji aspekt ove Politike privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-mail [email protected]. U slučaju da imate primedbe na ovu Politiku privatnosti ili se ne slažete sa njenom sadržinom, molimo vas da odmah prestanete sa korišćenjem Sajta i Platforme. Vaše korišćenje Sajta i Platforme je regulisano Uslovima korišćenja, pa preporučujemo da pažljivo pročitate i taj dokument.

Rukovalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ovu Politiku privatnosti. Izmene Politike privatnosti stupaju na snagu 5 radnih dana nakon njihovog objavljivanja na Sajtu, odnosno Platformi.

 1. Šta su podaci o ličnosti i koje podatke prikupljamo o vama?

Najkraće rečeno, podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na vas kao fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno (na primer, vaše ime i prezime, fotografija, e-mail adresa itd.). Ukoliko obrađujemo bilo koje vaše podatke na anonimizovan način, tj. u takvom obliku na osnovu kojeg ih ne možemo povezati sa vama kao licem čiji je identitet određen ili odrediv, na takvu obradu se ne primenjuju odredbe ove Politike privatnosti i Zakona.

Mi prikupljamo dve grupe vaših podataka o ličnosti preko našeg Sajta i Platforme:

a) Podaci vezani za vaše korišćenje Sajta. Kada posetioci dođu na naš Sajt, mi možemo da pratimo, prikupljamo i objedinjujemo podatke koji između ostalog ukazuju na to koje su stranice našeg Sajta bile posećene, redosled i vreme njihovog posećivanja i linkove na koje su posetioci kliknuli. Takođe prikupljamo informacije iz URL-ova sa kojih ste posetili Sajt, uključujući npr. vašu IP adresu, operativni sistem i pretraživač koji koristite, a možemo biti u mogućnosti da na osnovu njih odredimo i vašeg pružaoca internet usluga i okvirnu geografsku lokaciju sa koje ste pristupili našem sajtu. Isto tako, koristimo (ili možemo da koristimo) i kolačiće (cookies) kada posećujete naš Sajt. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića, molimo vas pogledajte našu Politiku o kolačićima. Ukoliko niste registrovali svoj nalog na našem Sajtu prilikom vaših poseta nećemo biti u mogućnosti da prikupljamo vaše ime i prezime ili druge podatke putem kojih bismo mogli da neposredno utvrdimo vaš identitet, ali ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost da bi vaš identitet mogao biti posredno odrediv ukrštanjem i analizom prethodno navedenih podataka.

b) Lični podaci koje prikupljamo direktno od vas. Kada se registrujete na Sajtu (ili preko posebne mobilne aplikacije), mi o vama prikupljamo ili možemo da prikupljamo (pored prethodno navedenih) i sledeće vrste ličnih podataka:

Zavisno od svrhe zbog koje se obrađuju, neki od vaših ličnih podataka će u pojedinim situacijama biti korišćeni kao anonimizovani podaci, kako bi se vršila unapređenja Sajta.

Vaše lične podatke možemo dakle da prikupljamo kako direktno od vas, tako i prilikom vaše posete Sajtu. U razumnim slučajevima, po našoj slobodnoj oceni, možemo od vas zatražiti dodatne dokaze radi provere vašeg identiteta uvidom u vašu fotografije ili lični identifikacioni dokument ili na neki drugi prikladan način.

 1. U koje svrhe koristimo vaše podatke o ličnosti?

Budući da je korišćenje Sajta besplatno za krajnje korisnike koji su fizička lica, funkcionisanje samog Sajta i drugih proizvoda dostupnih na njemu će biti omogućeno transparentnom i jasnom upotrebom anonimizovanih podataka korisnika radi razvoja odgovarajućih poslovnih modela u budućnosti (poput personalizovanog prikazivanja informativnih i obrazovnih sadržaja ili personalizovanog prikazivanja oglasa).

Vaše lične podatke vezane za korišćenje Sajta (navedene u okviru gornjeg paragrafa 2/a) obrađujemo kako bismo omogućili funkcionisanje Sajta i pružili vam što kvalitetniju uslugu, uključujući i personalizaciju sadržaja i oglasnih poruka, i to činimo između ostalog putem statističke analize agregatnog broja i predmeta poseta korisnika Sajta i sl., kao i da bismo mogli da otkrijemo i uklonimo greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem i korišćenjem Sajta, uključujući i odgovaranje na vaše eventualne upite.

Takođe, vaše lične podatke (uključujući one navedene u okviru gornjeg paragrafa 2/b) prikupljamo i obrađujemo kako bismo vam omogućili da registrujete svoj nalog, pretražujete i koristite sadržaje i usluge koje nudi Sajt, kao i da stupate u individualnu komunikaciju sa drugim korisnicima Sajta i na taj način razmenjujete znanja i iskustva.

Vaše lične podatke možemo da obrađujemo i radi sprečavanja, istraživanja i sankcionisanja zloupotreba i prijavljivanja povreda propisa, uključujući naročito onih koje se odnose neovlašćeno korišćenje korisničkog naloga ili drugih oblika povrede Uslova korišćenja i primenljivih propisa, radi zaštite naših prava i interesa (uključujući i prava i interese naših zaposlenih, partnera i predavača), kao i radi očuvanja funkcionalnosti i bezbednosti Sajta i integriteta njihovog sadržaja.

Dodatno, vaše lične podatke možemo koristiti i kako bismo vam slali obaveštenja o našim aktivnostima i novostima u vidu newsletter-a, kao i radi slanja oglasnih, servisnih i obaveštajnih poruka na vaš e-mail ili njihovog postavljanja na Sajt, uključujući i povezano profilisanje u skladu sa vašim preferencijama, u kom slučaju ćemo od vas pribaviti prethodnu saglasnost.

Konačno, vaše lične podatke možemo da obrađujemo i radi razvoja dodatnih proizvoda dostupnih na Sajtu, kako bismo vam obezbedili adekvatno korišćenje tih proizvoda i dodatnih usluga i sadržaja koji su u skladu sa gore navedenim svrhama, o kojima ćete detaljnije biti obavešteni kad god takav novi proizvod, usluga ili sadržaj postane dostupan na Sajtu.

 1. Koji je pravni osnov za obradu vaših podataka?

Obradu ličnih podataka u gore navedene svrhe baziramo na sledećim pravnim osnovima, zavisno od svrhe obrade i konteksta u kojem se ona vrši:

 1. Gde i koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Lične podatke čuvamo na serverima u Evropskoj Uniji i ne iznosimo ih u bilo koju drugu državu (sa izuzetkom Republike Srbije).

Imajući u vidu našu posvećenost poštovanju Zakona i njegovih načela, uključujući i načelo ograničenja čuvanja podataka, vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno da bi se ostvarila konkretna svrha obrade, osim ako su drugačiji rokovi predviđeni odgovarajućim propisima. Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka uključuju: (i) trajanje vašeg ugovornog odnosa sa nama; (ii) postojanje zakonske obaveze koju smo u svojstvu rukovaoca dužni da poštujemo; i (iii) okolnosti da li je zadržavanje preporučljivo u smislu našeg pravnog položaja i zaštite naših prava i interesa (npr. čuvanje podataka u rokovima zastarelosti ili prekluzije za pokretanje i/ili vođenje sporova).

U slučajevima kada je vaš pristanak pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, a vi odlučite da taj pristanak opozovete u bilo kom trenutku, prestaćemo sa svakom daljom obradom vaših ličnih podataka nakon tog opoziva, osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Imajte svakako u vidu da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koja je vršena pre opoziva, kao i da postoji mogućnost da prestanak obrade utiče na funkcionalnost naloga Korisnika i njegovu mogućnost da koristi sve funkcije Sajta.

 1. Ko može da pristupa vašim ličnim podacima?

Kada su u pitanju neanonimizovani lični podaci, pristup njima mogu imati samo lica ovlašćena od strane Rukovaoca za administraciju Sajta kada je u pitanju obrazovni rad sa korisnicima ili nužno osiguranje bezbednog i pravilnog funkcionisanja Sadržaja. Potvrda realnog identiteta je sastavni deo procesa registracije, i smatraće se da korisnici daju pristanak sa načinom pristupa ličnih podataka prilikom upoznavanja sa Politikom privatnosti i drugim politikama Sajta. Ta ista lica mogu radi obrazovnog rada sa korisnicima takve podatke deliti sa trećim korisnicima u slučaju potrebe zarad realizacije obrazovnog rada i tako da korisnici unapred dobijaju informaciju o tome i daju pristanak. Imajući u vidu da Rukovalac posluje kao deo grupacije povezanih pravnih lica aktivnih u IT zajednici, postoji mogućnost da ispred Rukovaoca lične podatke potrebne za obrazovni rad korisnika pored predstavnika Udruženja imaju i neka druga pravna lica, konkretno Pay It Forward doo.

Pristup vašim podacima mogu imati i treća lica koja mi angažujemo kako bi nam pružila određene usluge, kao što je na primer održavanje Sajta, čuvanje podataka itd., i koji u tom slučaju postupaju u svojstvu obrađivača ličnih podataka. Sa svakim takvim obrađivačem zaključujemo poseban ugovor o obradi ličnih podataka kojim regulišemo međusobna prava i obaveza u skladu sa Zakonom, čime obezbeđujemo da se vaši podaci obrađuju na siguran način, u skladu sa našim instrukcijama i isključivo u svrhe i pod uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

U te svrhe, neki anonimizovani podaci o korišćenju Sajta ili njegovih delova (klikovi, skrolovanje, posećene stranice i slično) na mobilnom telefonu mogu da koriste platformu UXCam. Za više detalja, potrebno je konsultovati UXCam politiku privatnosti.

Pristup vašim ličnim podacima u određenim slučajevima mogu imati i:

Gore navedena povezana pravna lica, partneri i treća lica će se po pravilu nalaziti u Republici Srbiji ili u državama članicama Evropske Unije. Ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u neku od država koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa Zakonom (što obuhvata većinu država izvan Evrope), uvek ćemo obezbediti odgovarajuće mere zaštite vaših podataka primenom Zakonom predviđenih mehanizama (uključujući i Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Poverenika), kao i ostvarivost vaših prava i njihovu delotvornu pravnu zaštitu. Ukoliko želite da se dodatno upoznate sa ovim merama, slobodno nam se obratite na e-mail [email protected].

 1. Koja vam prava pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka?

Imajte u vidu da, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, od nas u svakom trenutku možete da zahtevate ostvarivanje sledećih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo vas da nam se obratite na e-mail [email protected]. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, ili na e-mail [email protected]), kao i da se obratite nadležnim sudovima radi zaštite svojih prava.

 1. Gašenje korisničkog naloga

U svakom momentu možete da odlučite da ugasite vaš korisnički nalog na Platformi tako što ćete izabrati odgovarajuću opciju u okviru podešavana na vašem nalogu, ili tako što ćete nas o tome obavestiti na e-mail [email protected], a mi ćemo postupiti po vašem zahtevu u roku od 5 radnih dana od dana kada ste poslali zahtev za gašenje naloga. Nakon gašenja vašeg naloga obrisaćemo sve vaše lične podatke, osim onih koji su nam razumno potrebni zbog opravdanih razloga (npr. sigurnosni razlozi ili zastarelost za vođenje potencijalnih sporova) ili za koje imamo zakonsku obavezu da nastavimo da ih čuvamo.

 1. Bezbednost ličnih podataka

Bezbednosti i poverljivost vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna, i stoga u cilju njihove zaštite uvek primenjujemo odgovarajuće bezbednosne mehanizme, kao i sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa Zakonom. Ove mere uključuju, između ostalog, korišćenje enkripcijskih alata, prijavljivanje zaštićeno lozinkama, tehnologije zaštite od zlonamernih kodova, fizičku i elektronsku kontrolu pristupa (uspostavljanjem autorizacije za pristup ličnim podacima), kontrolu prenosa, organizacionu kontrolu (uspostavljanjem internih procedura za obradu podataka o ličnosti itd.), ugovorne mehanizme zaštite poverljivosti i mehanizme za oporavak od poremećaja i kvarova.

Takođe, bilo koji eksterni pružalac usluga je ugovorom obavezan da mora obezbediti isti nivo zaštite ličnih podataka kao i Rukovalac.

 1. Kolačići

Da bismo održavali Sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, uključujući i razvoj budućih proizvoda i usluga koji će biti dostupni na Sajtu, koristimo tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje sajtovi koje posećujete šalju na vaš računar (ili drugi uređaj putem kojeg ih posećujete), i koji obezbeđuju preduslove za funkcionisanje tih sajtova i omogućavaju im (ili trećim licima, ako se i njihovi kolačići nalaze na tim sajtovima) da vas prepoznaju i vašu sledeću posetu učine jednostavnijom, efikasnijom i prilagođenijom, i time unaprede vaše korisničko iskustvo. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg Sajta i, što nam pomaže da poboljšamo njihovu upotrebu za sve.

Neki od tih kolačića su neophodni, jer bez njih nije moguće pretraživati i koristiti Sajt, dok drugi mogu da se koriste i radi pamćenja vaših podešavanja, unapređenja performansi Sajta (analitika i statistika), ili u svrhu marketinga. Prilikom prve posete Sajtu, iskočiće vam obaveštenje o tome da koristimo kolačiće, i pristankom ili nastavkom korišćenja Sajta smatraće se da ste saglasni sa našom upotrebom kolačića. Više informacija o kolačićima i uputstvo kako da izvršite izbor u vezi sa korišćenjem kolačića možete pronaći u našoj Politici o kolačićima.

 1. Ostali sajtovi

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica ili reklame trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj Sajt tako da, kada se putem linkova povežete sa drugim sajtovima, preporučujemo da pročitate politike privatnosti tih konkretnih sajtova. Rukovalac ne preporučuje niti podržava bilo koji od tih sajtova, i stoga ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa Sajta.

Mi ne delimo vaše lične podatke sa trećim licima koja su vlasnici takvih sajtova, osim ukoliko imamo vaš pristanak ili drugi pravni osnov koji nas na to ovlašćuje (kao što je npr. naš legitimni interes ili legitimni interes tog trećeg lica da se obezbedi mrežna sigurnost, spreče i procesuiraju zloupotrebe i sl.).

 1. Kontakt

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti ili ako želite da zatražite ostvarenje bilo kog pojedinačna prava, možete se obratiti na e-mail [email protected] ili na adresu sedišta Rukovaoca.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA

Ažurirano dana 30. avgusta 2021.

 1. Uvod

Internet sajt startit.rs („Sajt“) koristi kolačiće (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje sajtovi koje posećujete šalju na vaš računar (ili drugi uređaj putem kojeg ih posećujete), i koji obezbeđuju preduslove za funkcionisanje tih sajtova i omogućavaju im (ili trećim licima, ako se i njihovi kolačići nalaze na tim sajtovima) da vas prepoznaju i vašu sledeću posetu učine jednostavnijom, efikasnijom i prilagođenijom, i time unaprede vaše korisničko iskustvo. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg Sajta i Platforme, što nam pomaže da poboljšamo njihovu upotrebu za sve.

 1. Vrste kolačića

Neki od tih kolačića su neophodni, jer bez njih nije moguće pretraživati i koristiti Sajt dok drugi mogu se koriste i radi pamćenja vaših podešavanja, unapređenja performansi Sajta (analitika i statistika), personalizaciju sadržaja ili u svrhu marketinga. Prilikom prve posete Sajtu (i periodično nakon toga), iskočiće vam obaveštenje o tome da Sajt koristi kolačiće, i pristankom ili nastavkom korišćenja Sajta, smatraće se da ste pristali na našu upotrebu kolačića.

Sledeći put kada posetite naš internet Sajt sa istog uređaja, informacije pohranjene u kolačićima će se preneti ili na naš internet sajt ili na internet sajt trećih lica kojima pripadaju kolačići. Na taj način konkretan sajt prepoznaje da ste ga već posetili putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju, i tu i druge povezane informacije (npr. o vašim podešavanjima) koristi radi unapređenja vašeg iskustva.

Najvažnije vrste kolačića su sledeće:

Neophodne kolačiće, kao i kolačiće podešavanja i performansi koristimo na osnovu našeg legitimnog interesa (npr. da obezbedimo funkcionisanje Sajta, unapredimo korisničko iskustvo i sprečimo zloupotrebe), ili radi izvršenja ugovora (tj. Uslova korišćenja) koji ste pristupanjem ili registracijom prihvatili. Spisak kolačića koje Sajt trenutno koristi dostupan je u Odeljku 5. ove Politike o kolačićima.

Takođe, kolačići mogu biti privremeni i trajni – privremeni su oni koji se uklanjaju sa računara po zatvaranju internet pretraživača (pomoću njih sajtovi skladište privremene podatke, poput stavki u korpi za kupovinu), dok su trajni oni koji ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pretraživača (pomoću njih sajtovi skladište podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, da ne biste morali da se prijavljujete prilikom svake posete istom sajtu).

Isto tako, razlikuju se kolačići prve strane i kolačići treće strane – kolačići prve strane dolaze sa sajta koji ste posetili, dok kolačići treće strane dolaze sa reklama ili linkova drugih sajtova (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na sajtu koji ste posetili, i po pravilu se koriste u marketinške svrhe.

 1. Podešavanje kolačića

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate sve kolačiće (ili podesite da se za njihovo eventualno uskladište svaki put zahteva vaš aktivni pristanak), ali imajte u vidu da time možete onemogućiti korišćenje svih ili nekih funkcionalnosti Sajta Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete prethodno prihvaćene kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše klikom na odgovarajuću opciju u meniju vašeg internet pretraživača.

 1. Izmene i ažuriranje

Ukoliko dođe do izmene ili ažuriranja delova ove Politike o kolačićima, bićete o tome obavešteni. Izmene Politike o kolačićima stupaju na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na Sajtu, pa vas molimo da pored obaveštenja redovno proveravate da li je došlo do njihove izmene nakon vaše poslednje posete.

Više informacija o tome kako obrađujemo vaše lične podatke možete naći u našoj Politici privatnosti, a dodatne odredbe koje regulišu korišćenje Sajta dostupne su u našim Uslovima korišćenja . Termini koji nisu posebno definisani u ovoj Politici o kolačićima imaju značenje koje im je dato u Politici privatnosti ili Uslovima korišćenja.