Fond za inovacionu delatnost danas je obnovio Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Kroz ova dva programa koje je Fond sprovodio od 2011. do 2016. godine obezbeđena su sredstva za ukupno 52 inovativna projekta 48 mikro, malih i srednjih domaćih preduzeća.

Javni poziv za podnošenje projekata otvoren je od danas do 1. septembra. Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Program ranog razvoja

Program ranog razvoja ima za cilj da podstakne osnivanje startapa ili spin-off kompanija, obezbeđivanjem finansiranja za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga koje imaju potencijal za komercijalizaciju.

Projekat u okviru ovog programa može da traje najduže 12 meseci, a visina sredstava koje Fond dodeljuje iznosi do 80.000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih troškova:

Više informacija o uslovima za prijavu i kriterijumima za dodelu sredstava možete naći na sajtu Fonda za inovacionu delatnost.

Program sufinansiranja inovacija

Ciljevi programa sufinansiranja inovacija su podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija kao i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim kompanijama i organizacijama.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine, a sredstva koja će biti dodeljena iznosiće do 300.000 evra po projektu.

„Rojalti“ plaćanja su obaveza korisnika sredstava u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom), podrazemeva isplatu Fondu za inovacionu delatnost do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta u roku od 5 godina od završetka projekta. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa podnosiocem prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Više informacija o Programu sufinansiranja inovacija možete naći ovde.