Novi zakon zahteva uravnoteženu zastupljenost polova u firmama — kazne do 2.000.000 dinara

Programerka, testerka, dizajnerka, arhitektkinja, inženjerka…

Petar Paunović
03/06/2021

Upotreba rodno senzitivnog jezika postaje zakonska obaveza i kompanije s više od 50 zaposlenih i radno angažovani će morati da je sprovode kroz svoje godišnje planove, koje moraju da dostavljaju nadležnim organima, inače im sledi kazna od 50.000 do 2.000.000 dinara.

To je samo jedna od posebnih mera propisanih Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji je stupio na snagu. Ona svakako nije ni jedina, ni najvažnija, ali je u javnosti izazvala najviše polemike. Dok određeni lingvisti i advokati spore takvo zakonsko rešenje, u samom aktu piše da je  upotreba rodno senzitivnog jezika bitna kako bi se uticalo na uklanjanje rodnih stereotipa pri ostvarivanju prava i obaveza žena i muškaraca. 

Uz tu meru su kao posebne propisane i promovisanje jednakih mogućnosti u upravljanju ljudskim resursima i na tržištu rada, uravnotežena zastupljenost polova u upravnim i nadzornim telima i na položajima, uravnotežena zastupljenost polova u svakoj fazi formulisanja i sprovođenja politika rodne ravnopravnosti, prikupljanje relevantnih podataka razvrstanih po polu i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama.

Kako će se ove mere sprovoditi, poslodavci s više od 50 radno angažovanih treba da napišu u godišnjim planovima ili programa rada, koji treba da sadrže kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se njima postižu, početak primene, način sprovođenja i kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

Poslodavci o postojanju takvog plana treba da obaveste ministarstvo nadležno za ljudska prava u roku od 15 dana od njegovog donošenja, a ako dokument nije javno dostupan i da ga dostave. Ukoliko to ne učine, sledi im kazna od 50.000 do 2.000.000 dinara za kompaniju, kao i kazna za odgovornog u firmi od 5.000 do 150.000 dinara.

Ista kazne plaćaju se ako se resornom ministartvu ne dostavi izveštaj o realizaciji pomenutih planova, odnosno programa, koji su sastavni deo godišnjeg izveštaja o realizaciji godišnjeg plana ili programa. Takođe se ovaj raspon kazni primenjuje i za na rodu zasnovanom prestanku radnog odnosa, uznemiravanju, seksualnom uznemiravanju i seksualnom ucenjivanju. Zabranjena je rodna neravnopravnost za vreme odsustva sa rada zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, kao i nejednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti.  

Zbog nedovoljno programerki, IT kompanije bi mogle da imaju izazove da ispune sve posebne mere, ali Zakon i ne predviđa da se išta promeni preko noći. Ideja je da se svaka kompanija primora da radi na rodnoj ravnopravnosti, dok to ne postane opšte pravilo, jer kako je i u Zakonu navedeno „posebne mere primenjuju se dok se ne postigne cilj zbog kojeg su propisane”.

Petar Paunović

Objavio/la članak.

četvrtak, 3. Jun, 2021.

IT Industrija

🔥 Najčitanije