Kako zaposliti strance u Srbiji — Kompletan vodič kroz birokratiju pribavljanja dozvole za rad

Tekst koji će vas provesti kroz sve korake u procesu pribavljanja dozvole za rad stranaca u Srbiji.

Siniša Simić - 13. Jun, 2017.

Odobrenje privremenog boravka i radna dozvola jeste ono što je zajedničko svim strancima koji rade u Srbiji, a ono po čemu se razlikuju je osnov za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole, odnosno dokumentacija koju je potrebno pripremiti i predati nadležnim organima.

Zakoni koji regulišu odobrenje privremenog boravka stranaca i pribavljanje radnih dozvola jesu Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca.

Proces odobrenja privremenog boravka i pribavljanja dozvole sprovodi se u mestu u kome kompanija u kojoj će stranac biti angažovan ima registrovano sedište ili u mestu u kome stranac registruje preduzetničku agenciju.

Preduslov za uspešno sproveden postupak jeste pečat granične policije u pasošu u kome se navodi datum i mesto ulaska u zemlju. Ukoliko takvog pečata nema stranac će biti u obavezi da napusti Srbiju i ponovo uđe u zemlju kako bi dobio pečat sa datumom i mestom ulaska u Srbiju. Zbog toga je potrebno uvek upozoriti strance da kada ulaze u zemlju ne idu na šalter za automatizovanu pasošku kontrolu, kao i da zahtevaju od službenika da im pečatiraju pasoš ukoliko službenik to propusti da uradi.

Sam postupak odobrenja privremenog boravka i radnih dozvola izgleda ovako:

Pribavljanje “belog kartona”

U roku od 24h od ulaska u zemlju vlasnik ili treće lice sa punomoćjem vlasnika stana, ukoliko stranac boravi u privatnom stanu, je dužan da prijavi boravak stranca Policijskoj stanici na teritoriji opštine na kojoj se nalazi stan i pribavi dokument koji se zove Prijava boravišta (prebivališta) stranca, tzv. „beli karton“.

Da bi prijavio stranca vlasnik stana je dužan da popuni beli karton i preda ga službeniku u Policijskoj stanici zajedno sa pasošem stranca i dokazom o vlasništvu nad stanom. Ukoliko treće lice sa punomoćjem vlasnika vrši prijavu potrebno je da dostavi overeno punomoćje Policijskoj upravi, zajedno sa pasošem stranca, dokazom o vlasništvu nad stanom, a nije loše imati ni kopiju lične karte vlasnika za svaki slučaj. Prisustvo stranca nije potrebno u Policijskoj upravi. Ukoliko stranac boravi u hotelu, hotel će izvršiti prijavu stranca po prijavljivanju u hotel i odjavu stranca po odjavljivanju iz hotela.

Predaja dokumentacije Upravi za strance

Nakon pribavljanja belog kartona sledeći korak je priprema i predaja potrebne dokumentacije Upravi za strance, MUP-a Srbije za odobrenje privremenog boravka. U zavisnosti od osnova za odobrenje privremenog boravka zavisi i priprema potrebne dokumentacije. Najčešći slučajevi su privremeni boravak radi zapošljavanja u Srbiji, privremeni boravak radi upućivanja na rad u Srbiju ili privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja (za strance koji nameravaju da se registruju kao preduzetnici u Srbiji).

Privremeni boravak radi zapošljavanja predstavlja osnov za strance koji nisu u radnom odnosu u inostranstvu i nameravaju da se zaposle u Srbiji u kompaniji sa kojom su potpisali ugovor o radu. Domaća kompanija podnosi zahtev za radnu dozvolu stranca Nacionalnoj službi za zapošljavanje iako stranac sam (uz podršku poslodavca ili eksternih konsultanata) podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka Upravi za strance, MUP-a Srbije.

Uslov za dobijanje dozvole za rad po osnovu zapošljavanja jeste da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa kvalifikacijama koje poslodavac zahteva za rad na poziciji na kojoj se zapošljava stranac.

Dokumentacija koja se prilaže Upravi za strance, MUP-a Srbije prilikom predavanja zahteva za odobrenje privremenog boravka po ovom osnovu je:

Privremeni boravak po osnovu upućivanja na rad predstavlja osnov za dobijanje radne dozvole stranaca koji su zaposleni u drugoj kompaniji u inostranstvu (može uključivati i entitet iste kompanije) kojim se lice zaposleno u stranoj kompaniji upućuje na rad u Srbiju. Za razliku od zapošljavanja kao osnova za dobijanje radne dozvole lice ostaje formalno zaposleno u stranoj kompaniji, a samo obavlja rad u kompaniji sa sedištem na teritoriji Srbije.

U ovom slučaju nije potrebno da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa kvalifikacijama koja poslodavac zahteva za rad na poziciji na kojoj se angažuje stranac.

Dokumentacija koja se prilaže Upravi za strance, MUP-a Srbije prilikom predavanja zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu upućivanja na rad je u najvećoj meri ista kao i u slučaju predavanja zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja. Razlika je u tome što se ne dostavlja  ugovor o radu zaposlenog, niti izveštaj NSZ da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa kvalifikacijama koja poslodavac zahteva za rad na poziciji na kojoj se angažuje stranac, ali se dostavljaju ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između dve kompanije koji određuje period angažovanja stranca u Srbiji i overen prevod dokumenta kojim kompanija upućuje stranca na rad u Srbiju.

Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja čest kod domaćih IT kompanija

Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja predstavlja osnov za dobijanje radne dozvole stranaca koji najčešće osnivaju svoje preduzetničke agencije i putem njih sarađuju sa drugim kompanijama. U poslednje vreme u IT sektoru je sve više kompanija koje se odlučuju na ovaj način saradnje umesto zapošljavanja ljudi, tako da taj trend nije zaobišao ni strance koji se nalaze ili dolaze u Srbiju kako bi  sarađivali sa domaćim IT kompanijama. Za razliku od prva dva osnova za dobijanje privremenog boravka kompanija iz Srbije sa kojom stranac sarađuje ili planira da sarađuje ne učestvuje u postupku i nije potrebno da dostavlja bilo kakvu dokumentaciju.

Pre nego što podnese zahtev Upravi za strance, MUP-a Srbije stranac registruje preduzetničku agenciju u registru koji se vodi kod Agencije za privredne registre (APR) pošto je dužan da prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak dostavi određenu dokumentaciju iz APR-a, kao i da pečatira zahtev pečatom registrovane preduzetničke agencije.

Dokumentacija koja se prilaže Upravi za strance, MUP-a Srbije prilikom predavanja zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu samozapošljavanja je sledeća:

Prilikom predaje dokumentacije za odobrenje privremenog boravka nadležni organi zakazuju datum kada je potrebno doneti pasoš da se u njega unese nalepnica (viza) sa datumom do kada je odobren privremeni boravak. Pasoš od predaje zahteva za odobrenje privremenog boravka do predaje za vizu ostaje u posedu stranca. Preuzimanje pasoša vrši se isti dan kad i predaja za vizu, par sati kasnije.

Nakon odobrenja privremenog boravka podnosi se zahtev nadležnoj Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) prema sedištu kompanije koja angažuje stranca ili sedištu preduzetničke agencije za izdavaje radne dozvole. U slučajevima kada kompanija angažuje stranca bilo po osnovu zapošljavanja ili upućivanja na rad, ovlašćeno lice kompanije potpisuje i pečatira zahteve za izdavanje radne dozvole, dok u slučaju preduzetničke agencije to radi sam stranac kao vlasnik agencije.

Dokumentacija koja se podnosi NSZ za izdavanje radne dozvole po osnovu zapošljavanja je sledeća:

Dokumentacija koja se podnosi NSZ za izdavanje radne dozvole po osnovu upućivanja na rad je u najvećoj meri ista kao i u slučaju predavanja zahteva za za izdavanje radne dozvole po osnovu zapošljavanja. Razlika je u tome što se ne dostavlja uverenje CROSO da na istoj poziciji u kompaniji nije bilo otpuštanja po osnovu tehnološkog viška, potvrda NSZ o pozitivnom rezultatu ispitivanja tržišta rada, izvod iz pravilnika o sistematizaciji kompanije, kao ni ugovor o radu stranca, ali se dostavlja:

Dokumentacija koja se podnosi NSZ za izdavanje radne dozvole po osnovu samozapošljavanja:

Nakon predaje dokumentacije NSZ izdaje radnu dozvolu u roku koji u proseku iznosi pet do sedam kalendarskih dana. Period na koji se izdaje radna dozvola ne može biti duži od perioda odobrenog privremenog boravka stranca. Ukoliko se zahtev Upravi za strance, MUP-a Srbije podnosi prvi put najčešće se privremeni boravak odobrava na period od šest meseci, a nakon toga svaki sledeći put najduže na 12 meseci, osim ukoliko se zahtev za radnu dozvolu podnosi na kraći period.

Postupak odobrenja privremenog boravka i pribavljanja radnih dozvola deluje dosta složeno, međutim više predstavlja birokratski i formalan nego komplikovan postupak.

Ukoliko se strogo prati procedura i uredno dostavlja tražena dokumentacija u propisanim rokovima vrlo je lako pribaviti radnu radnu dozvolu za rad u Srbiji, međutim imajući u vidu da postoji dosta detalja u samom procesu možda ne bi bilo loše razmisliti o angažovanju određenih kompanija koje pružaju podršku strancima u ovom procesu, kao eksternih konsultanata.