Data science meetup u Novom Sadu — Novi pristup rešenju problema preporuke u recommender sistemima

Dr Goran S. Milovanović prikazaće novi hibridni pristup koji je razvio za recommender sisteme.

Marija Gavrilov
17/03/2017

U petak, 24. marta, sa početkom u 18:15, u novosadskom Startit Centru održaće se novi Data Science meetup na temu recommender sistema.

Biće predstavljen novi hibridni pristup rešenju problema preporuke u recommender sistemima koji se bazira na kombinovanju (a) atributivne (content-based approach) i (b) kolaborativne (collaborative filtering approach) informacije u jedinstven prediktivni model.

Pristupi bazirani na sadržaju (ili kognitivni pristupi, kako se još nazivaju), podrazumevaju klasičnu deskripciju item-a i/ili korisnika sistema putem liste atributa. Atributi se koriste u matematičkom modeliranju rejtinga item-a koje određeni korisnici sistema još nisu imali prilike da ocene, što je osnovni zadatak recommender sistema.

Pristupi bazirani na kolaborativnoj informaciji (CF) podrazumevaju da sličnost između rejtinga korisnika i/ili item-a sadrži atributivnu informaciju latentno, i pokušavaju da samo na osnovu sličnosti u ponašanju korisnika sistema izvedu predikcije za ocene novih korisnik-ajtem kombinacija.

U novom pristupu koji se predstavlja na ovom meetupu dovešće se u pitanje to da li je atributivna informacija u potpunosti sadržana u sličnostima koje koriste pristupi kolaborativnim filtriranjem i pokazujemo da to nije tačno. Zatim, predstaviće se deskriptivnu shema za atributivnu i kolaborativnu  informaciju koja omogućava da se obe koriste kao eksplanatorne varijable u ordinalnom logističkom modelu koji treniraju na MovieLens 100K setu podataka.

Prijave

Pristup je razvio data science konsultant Dr Goran S. Milovanović u sklopu rada za SmartCat. On je i član upravnog odbora Data Science Srbija i vlasnik Data Kolektiva.

Prisustvo je besplatno, a više o događaju i RSVP možete pronaći ovde.

Marija Gavrilov

Objavio/la članak.

petak, 17. Mart, 2017.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

ČITAJ JOŠ