Data science meetup u Novom Sadu — Novi pristup rešenju problema preporuke u recommender sistemima

Dr Goran S. Milovanović prikazaće novi hibridni pristup koji je razvio za recommender sisteme.

U petak, 24. marta, sa početkom u 18:15, u novosadskom Startit Centru održaće se novi Data Science meetup na temu recommender sistema.

Biće predstavljen novi hibridni pristup rešenju problema preporuke u recommender sistemima koji se bazira na kombinovanju (a) atributivne (content-based approach) i (b) kolaborativne (collaborative filtering approach) informacije u jedinstven prediktivni model.

Pristupi bazirani na sadržaju (ili kognitivni pristupi, kako se još nazivaju), podrazumevaju klasičnu deskripciju item-a i/ili korisnika sistema putem liste atributa. Atributi se koriste u matematičkom modeliranju rejtinga item-a koje određeni korisnici sistema još nisu imali prilike da ocene, što je osnovni zadatak recommender sistema.

Pristupi bazirani na kolaborativnoj informaciji (CF) podrazumevaju da sličnost između rejtinga korisnika i/ili item-a sadrži atributivnu informaciju latentno, i pokušavaju da samo na osnovu sličnosti u ponašanju korisnika sistema izvedu predikcije za ocene novih korisnik-ajtem kombinacija.

U novom pristupu koji se predstavlja na ovom meetupu dovešće se u pitanje to da li je atributivna informacija u potpunosti sadržana u sličnostima koje koriste pristupi kolaborativnim filtriranjem i pokazujemo da to nije tačno. Zatim, predstaviće se deskriptivnu shema za atributivnu i kolaborativnu  informaciju koja omogućava da se obe koriste kao eksplanatorne varijable u ordinalnom logističkom modelu koji treniraju na MovieLens 100K setu podataka.

Prijave

Pristup je razvio data science konsultant Dr Goran S. Milovanović u sklopu rada za SmartCat. On je i član upravnog odbora Data Science Srbija i vlasnik Data Kolektiva.

Prisustvo je besplatno, a više o događaju i RSVP možete pronaći ovde.

Predstavljamo poslodavca
3lateral-logo-1.png

3Lateral

Multidisciplinary team creating digital excellence

3Lateral develops innovative technologies enabling digitization of human motion and appearance at unprecedented level of realism. Our mission is to evolve through exploring abstract landscapes of art and science, exciting new technologies and, most importantly, through nurturing continuous multi-disciplinary communication and company values among our team members.

Marija Gavrilov

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu